نایس لیدی 4 ساله مادیان
ایرامینم
زیبا خانوم
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 62
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 62
ریتینگ مسافت : 62
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 2 9.09% 61,000,000
آق قلا 2 1 1 50.00% 66,000,000
تهران 2 0 1 0.00% 16,500,000
مجموع 15 2 4 13.33% 143,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 52.0 5 / 8 01:02.160 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1200 52.0 5 / 7 01:14.070 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 5 / 8 01:04.020 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 7 / 11 01:04.120 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1550 52.0 7 / 11 01:40.190 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 10 01:02.640 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1400 51.0 3 / 5 01:36.900 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 0.0 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
خلیل خوجملی مهرداد خوجملی 1600 0.0 8 / 9 01:55.440 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
خلیل خوجملی نورمحمد بهادر 1200 0.0 1 / 11 01:13.280 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
خلیل خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0.0 5 / 9 01:03.930 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
خلیل خوجملی قربان محمد اودک 1000 50.0 6 / 12 01:03.280 -
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
خلیل خوجملی جواد آچاک 1200 50.0 10 / 12 01:17.490 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
خلیل خوجملی نادر صالح پور 1000 50.0 3 / 12 01:04.420 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
خلیل خوجملی نادر صالح پور 1000 50.0 4 / 9 01:06.780 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
خلیل خوجملی بی نام 1000 0.0 -