سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 52 5 01:02.160
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
دانیال و عبدالحنان قربانی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1200 52 5 01:14.070
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:04.020
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52 7 01:04.120
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1550 52 7 01:40.190
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:02.640
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
عبدالحنان قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1400 51 3 01:36.900
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
حسام الدین و بهرام گلدی قربانی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000 0
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی مهرداد خوجملی 1600 0 8 01:55.440
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی نورمحمد بهادر 1200 0 1 01:13.280
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی بنیامین جرجانی 1000 0 5 01:03.930
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی قربان محمد اودک 1000 50 6 01:03.280
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی جواد آچاک 1200 50 10 01:17.490
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی نادر صالح پور 1000 50 3 01:04.420
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی نادر صالح پور 1000 50 4 01:06.780
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی 1000 0