سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی ستار مهرانی 1000 52 5 01:02.16 63.0 58.0
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
دانیال و عبدالحنان قربانی عبدالرحمان مختومی نادر صالح پور 1200 52 5 01:14.07
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52 5 01:04.02
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
مرحوم حاج قربان دردی قرجه قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52 7 01:04.12
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1550 52 7 01:40.19
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مرحوم بهرام دردی قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:02.64
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
عبدالحنان قربانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1400 51 3 01:36.90
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
حسام الدین و بهرام گلدی قربانی عبدالرحمان مختومی بنیامین جرجانی 1000
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی مهرداد خوجملی 1600 8 1:55.44
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی نورمحمد بهادر 1200 1 1:13.28
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی بنیامین جرجانی 1000 5 1:03.93
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی قربان محمد اودک 1000 50 6 01:03.28
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی جواد آچاک 1200 50 10 1:17.49
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی نادر صالح پور 1000 50 3  1:04.42
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی نادر صالح پور 1000 50 4 1:06.78
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
مرحوم بهرام دردی قربانی خلیل خوجملی 1000