سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سرکار خانم آصفی عبدالحی مهرانی جواد آچاک 1000 52 4 01:00.61 76.0 73.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
نادر زیتون عبدالحی مهرانی متین مهرانی 1200 52 8 01:14.49 68.0 65.0
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
علی آقایی و مرحوم ایوب جمالی عبدالوهاب قربانی 1000 7
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
علی آقایی و مرحوم ایوب جمالی تویلی قربانی 1000 6 01:02.16
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی کمال دالی جه عطا 1400 متر 52 6 01:35.98
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی آق اویلی بشگرد 1200 3 1:12.21
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی آق اویلی بشگرد 1200 3 1:11.83
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی جواد آچاک 1000 2 01:01.01
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی 1000 52 5 1:02.56
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 1 1:03.75
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی 1000