میلواکی 4 ساله نریان
پرشین گلد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 73
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 73
ریتینگ مسافت : 73
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 4 14.29% 185,250,000
تهران 3 0 0 0.00% 0
مجموع 10 1 4 10.00% 185,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عبدالحی مهرانی جواد آچاک 1000 52.0 4 / 7 01:00.610 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عبدالحی مهرانی متین مهرانی 1200 52.0 8 / 10 01:14.490 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
عبدالوهاب قربانی 1000 0.0 7 / 7 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
تویلی قربانی 1000 0.0 6 / 8 01:02.160 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
عبدالعزیز مهرانی کمال دالی جه عطا 1400 52.0 6 / 9 01:35.980 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
عبدالعزیز مهرانی آق اویلی بشگرد 1200 0.0 3 / 9 01:12.210 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
عبدالعزیز مهرانی آق اویلی بشگرد 1200 0.0 3 / 6 01:11.830 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
عبدالعزیز مهرانی جواد آچاک 1000 0.0 2 / 6 01:01.010 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
عبدالعزیز مهرانی بی نام 1000 52.0 5 / 5 01:02.560 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 8 01:03.750 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
عبدالعزیز مهرانی بی نام 1000 0.0 -