سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
سرکار خانم آصفی عبدالحی مهرانی جواد آچاک 1000 52 4 01:00.610
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
نادر زیتون عبدالحی مهرانی متین مهرانی 1200 52 8 01:14.490
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
علی آقایی و مرحوم ایوب جمالی عبدالوهاب قربانی 1000 0 7
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
علی آقایی و مرحوم ایوب جمالی تویلی قربانی 1000 0 6 01:02.160
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی کمال دالی جه عطا 1400 52 6 01:35.980
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی آق اویلی بشگرد 1200 0 3 01:12.210
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی آق اویلی بشگرد 1200 0 3 01:11.830
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی جواد آچاک 1000 0 2 01:01.010
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی 1000 52 5 01:02.560
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:03.750
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
علی آقایی عبدالعزیز مهرانی 1000 0