تایم هج 4 ساله مادیان
متوهج
تایم بل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 81
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 81
ریتینگ مسافت : 81
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 2 5 25.00% 200,250,000
تهران 2 0 1 0.00% 37,500,000
مجموع 10 2 6 20.00% 237,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
عبدالرحمن کلته 1000 51.5 81
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
عبدالرحمن کلته رامین قهرمان 1000 56.0 2 / 11 (0.25) 01:01.263 75
هفته هشتم تهران
1397/07/13
عبدالرحمن کلته امین محمدی 1400 54.0 5 / 5 01:37.660 75
هفته هفتم تهران
1397/07/06
عبدالرحمن کلته امیر مختومی 1000 56.5 2 / 5 (1.25) 01:01.800 73
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
جمال آموت عید محمد غراوی 1200 50.0 8 / 8 01:12.760 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 1000 53.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53.0 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رحیم بردی مهرانی 1600 52.0 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1200 52.0 3 / 6 01:14.070 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 5 01:01.440 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1200 0.0 8 / 9 01:13.470 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1200 0.0 1 / 9 01:12.570 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 50.0 2 / 9 01:01.310 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
عبدالرحمن کلته بی نام 1000 50.0 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
عبدالرحمن کلته بی نام 1000 0.0 -