تایم هج 4 ساله مادیان
متوهج
تایم بل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 73
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 73
ریتینگ مسافت : 73
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 2 4 33.33% 162,750,000
مجموع 6 2 4 33.33% 162,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
جمال آموت عید محمد غراوی 1200 50.0 8 / 8 01:12.760 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 1000 53.0 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53.0 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
رحیم بردی مهرانی 1600 52.0 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1200 52.0 3 / 6 01:14.070 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 5 01:01.440 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1200 0.0 8 / 9 01:13.470 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1200 0.0 1 / 9 01:12.570 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 50.0 2 / 9 01:01.310 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
عبدالرحمن کلته بی نام 1000 50.0 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
عبدالرحمن کلته بی نام 1000 0.0 -