سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت عید محمد غراوی 1200 50 8 01:12.760
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
جمیل عاشوری رحیم بردی مهرانی آق اویلی بشگرد 1000 53
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
جمیل عاشوری رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
جمیل عاشوری رحیم بردی مهرانی 1600 52
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
مهدی مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1200 52 3 01:14.070
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مهدی مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 52 1 01:01.440
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1200 0 8 01:13.470
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1200 0 1 01:12.570
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 50 2 01:01.310
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 50
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0