سیووا 12 ساله مادیان
سوبیسکی
آوا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 4 8 33.33% 85,400,000
مجموع 12 4 8 33.33% 85,400,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
از 38 تا 70 حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی 1600 0.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
از 32 تا 62 حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 1 / 8 00:59.530 -
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
از 26 تا 54 حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 10 01:00.180 -
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
از 28 تا 100 حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
از 18 تا 44 حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 6 01:00.540 -
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
از 24 تا 62 حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی 1400 0.0 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
از 16 تا 64 حسین شمسایی یازلی اونق یاسر جرجانی 1000 0.0 1 / 6 00:57.720 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
از 8 تا 64 حسین شمسایی یازلی اونق یاسر جرجانی 1000 0.0 2 / 11 01:00.115 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
از 10 تا 62 حسین شمسایی یازلی اونق احمد پقه 1000 0.0 3 / 10 01:01.760 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
از 10 تا 44 سید محمد حافظی یازلی اونق محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 11 01:01.940 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
از 10 تا 108 سید محمد حافظی یازلی اونق عبداله قولرعطا 1000 0.0 8 / 9 01:05.220 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
از 10 تا 140 سید محمد حافظی جمال آموت فیض الله رجال 1500 0.0 8 / 8 01:52.050 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
از 10 تا 62 حسن شمسایی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 4 / 7 01:00.220 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
از 8 تا 44 حسن شمسایی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 8 01:01.860 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
8-14 حسن شمسایی جمال آموت 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
مبتدي و نبرده حسن شمسایی اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 1 / 11 01:05.110 -