سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی 1600
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 1 0:59.53
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 2 1:00.18
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی 1000
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 1 1:00.54
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی 1400
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
حسین شمسایی یازلی اونق یاسر جرجانی 1000 1 0:57.72
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
حسین شمسایی یازلی اونق یاسر جرجانی 1000 2 1:00.115
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
حسین شمسایی یازلی اونق احمد پقه 1000 3 1:01.76
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
سید محمد حافظی یازلی اونق محمد خوجملی 1000 4 1:01.94
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سید محمد حافظی یازلی اونق عبداله قولرعطا 1000 8 1:05:22
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
سید محمد حافظی جمال آموت فیض الله رجال 1500 8 1:52.05
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
حسن شمسایی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 4 1:00.22
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
حسن شمسایی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 3 1:01.86
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
حسن شمسایی جمال آموت 1000
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
حسن شمسایی اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا 1000 1 1.05.11