سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/11/01
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی 1600 0
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1389/10/16
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 0 1 00:59.530
هفته دوازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1389/09/05
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 2 01:00.180
هفته دوم پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/29
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی 1000 0
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1389/07/23
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 0 1 01:00.540
هفته چهارم تابستانه - تهران
1389/06/26
حسین شمسایی رحیم بردی مهرانی 1400 0
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/03/06
حسین شمسایی یازلی اونق یاسر جرجانی 1000 0 1 00:57.720
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1389/02/30
حسین شمسایی یازلی اونق یاسر جرجانی 1000 0 2 01:00.115
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1389/02/02
حسین شمسایی یازلی اونق احمد پقه 1000 0 3 01:01.760
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1389/01/27
سید محمد حافظی یازلی اونق محمد خوجملی 1000 0 4 01:01.940
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1388/10/17
سید محمد حافظی یازلی اونق عبداله قولرعطا 1000 0 8 01:05.220
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/09/20
سید محمد حافظی جمال آموت فیض الله رجال 1500 0 8 01:52.050
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1388/08/21
حسن شمسایی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0 4 01:00.220
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/30
حسن شمسایی جمال آموت کمال دالی جه عطا 1000 0 3 01:01.860
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1388/07/10
حسن شمسایی جمال آموت 1000 0
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1388/01/28
حسن شمسایی اراز زارعی کسلخه عنایت اله قولرعطا 1000 0 1 01:05.110