رویال کلاسیک 4 ساله نریان
تریفیک چلنچ
بیونسه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 100
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 100
ریتینگ مسافت : 100
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 3 6 33.33% 244,750,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 3 1 1 33.33% 69,000,000
مجموع 13 4 7 30.77% 313,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 1200 55.0 6 / 8 01:11.850 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 1200 56.0 1 / 8 01:10.870 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 1000 55.0 3 / 6 01:00.780 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 55.0 9 / 9 01:03.260 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
ابراهیم قلرعطا 1000 0.0 7 / 7 01:02.880 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 6 01:01.670 -
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
ابراهیم قلرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0.0 5 / 6 01:02.910 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 55.0 1 / 6 01:01.960 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
ابراهیم قلرعطا بی نام 1000 55.0 6 / 7 01:02.570 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
ابراهیم قلرعطا بی نام 1000 55.0 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
ابراهیم قلرعطا بی نام 1200 54.0 4 / 7 01:14.220 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1000 53.0 2 / 5 01:01.040 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1000 52.0 1 / 7 01:01.310 -
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
ابراهیم قلرعطا ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 3 / 7 01:03.330 -