سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 1200 55 6 01:11.850
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 1200 56 1 01:10.870
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایمان و امیرعلی عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 1000 55 3 01:00.780
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 55 9 01:03.260
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 0 7 01:02.880
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:01.670
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 0 5 01:02.910
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 55 1 01:01.960
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 55 6 01:02.570
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 55
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1200 54 4 01:14.220
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1000 53 2 01:01.040
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1000 52 1 01:01.310
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا ابوطالب چاریزاده 1000 0 3 01:03.330