سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 1200 55 6 01:11.85 106.0 101.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
امیرعلی و حلما عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 1200 56 1 01:10.87 93.0 94.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
ایمان و امیرعلی عرب کمال قولرعطا بنیامین جرجانی 1000 55 3 01:00.78 96.0 80.0
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا عید محمد غراوی 1000 55 9 01:03.26
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 7 01:02.88
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 1 01:01.67
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
ایمان و امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا عنایت اله قولرعطا 1000 متر 5 01:02.91
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 55 1 1:01.96
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 55 6 1:02.57
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1000 55
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا 1200 54 4 1:14.22
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1000 53 2  1:01.04
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1000 52 1 1:01.31
هفته اول پاییزه - گنبدکاوس
1395/08/28
امیرعلی عرب ابراهیم قلرعطا ابوطالب چاریزاده 1000 3 1:03.33