سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
حامد اونق رجب محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 50 75.0 71.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
عبدالناصر و عمر و محمدامین اونق رجب محمد گوگ نژاد محمد خوجملی 1200 50 75.0 71.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
یاشار و سولماز و صفیه اونق رجب محمد گوگ نژاد رامین قهرمان 1550 50 8 01:41.82 66.0 62.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
یاشار و سولماز و صفیه اونق رجب محمد گوگ نژاد آق اویلی بشگرد 1000 50 6 01:01.92 75.0 71.0
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
حامد اونق عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 53 3 01:02.75
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
حامد اونق رحیم بردی مهرانی 1000 53
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
حامد اونق رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 متر 51 2 01:01.37
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
مرحوم حاج کاکا پاشما حاجی محمد نوایی آق اویلی بشگرد 1000 50 3 01:00.33
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
کاکاجان سن سبلی حاجی محمد نوایی پیمان قلرعطا 1000 50 4 1:00.76
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 51 2 1:03.80
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1550 51 5 1:50.38
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
احمد توماجی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 1:02.55
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی آق اویلی بشگرد 1000 50 5 1:05.01
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی 1000
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی 1000
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی جواد آچاک 1000 50 6 1:04.62
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی پیمان قلرعطا 1200 50 7 1:19.38
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
کاکاجان سن سبلی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000