مبارک 4 ساله نریان
راشل
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 82
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 82
ریتینگ مسافت : 82
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 3 5 33.33% 264,000,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 54,000,000
مجموع 12 3 7 25.00% 318,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عبدالعزیز مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 55.0 1 / 10 01:00.770 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 55.0 6 / 9 01:01.680 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1200 55.0 5 / 6 01:12.910 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 55.0 1 / 11 01:03.190 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
رحیم بردی مهرانی 1000 52.0 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 53.0 2 / 8 01:00.700 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
رحیم بردی مهرانی 1000 53.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 3 / 6 01:01.130 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 5 / 8 01:03.450 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
عبدالعزیز مهرانی بی نام 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
عبدالعزیز مهرانی بی نام 1200 0.0 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52.0 1 / 7 01:01.600 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
عبدالعزیز مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 52.0 9 / 10 01:04.070 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
عبدالعزیز مهرانی جواد آچاک 1200 52.0 5 / 7 01:15.520 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53.0 2 / 11 01:14.360 -
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 0.0 2 / 9 -