سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 55 1 01:00.770
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 55 6 01:01.680
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1200 55 5 01:12.910
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
منصور و سلما ایری عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 55 1 01:03.190
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 52
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 53 2 01:00.700
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی 1000 53
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 3 01:01.130
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
حسین ملا دردی نژاد رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 5 01:03.450
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1000 0
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی 1200 0
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 52 1 01:01.600
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی کمال دالی جه عطا 1000 52 9 01:04.070
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی جواد آچاک 1200 52 5 01:15.520
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1200 53 2 01:14.360
هفته سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/12
حاج الله بردی مهرانی عبدالعزیز مهرانی بنیامین جرجانی 1000 0 2