سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1700 50 2 01:50.150 0.125
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1600 55
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته قربان محمد اودک 1000 50 3 00:59.950 2.0
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1200 51 3 01:11.400
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1200 51 2 01:10.980
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:00.160
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1400 0 8 01:36.280
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0 3 01:00.840
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0 3 01:01.900
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته جواد آچاک 1200 0 6 01:12.990
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0 3 01:01.470
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0 1 01:00.960
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 0 2 01:04.380