سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1200 51 3 01:11.40 104.0 99.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1200 51 2 01:10.98 94.0 95.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 50 1 01:00.16 94.0 94.0
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1400 8 01:36.28
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 3 01:00.84
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 3 01:01.90
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته جواد آچاک 1200 6 1:12.99
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 3 01:01.47
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 1 01.00.96
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 2 1:04.38