لیدی هج 4 ساله مادیان
متوهج
لیدی گودیوا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 100
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 100
ریتینگ مسافت : 100
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 2 8 20.00% 368,750,000
تهران 5 0 2 0.00% 33,750,000
مجموع 15 2 10 13.33% 402,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم تهران
1397/07/13
عبدالرحمن کلته رامین قهرمان 1400 50.0 5 / 5 01:35.600 100
هفته هفتم تهران
1397/07/06
عبدالرحمن کلته نادر صالح پور 1000 51.5 5 / 6 (6.0) 01:01.590 100
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1700 50.0 2 / 4 (0.125) 01:50.150 -
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1600 55.0 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
عبدالرحمن کلته قربان محمد اودک 1000 50.0 3 / 6 (2.0) 00:59.950 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1200 51.0 3 / 8 01:11.400 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1200 51.0 2 / 8 01:10.980 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 6 01:00.160 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
عبدالرحمن کلته 1400 0.0 8 / 8 01:36.280 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0.0 3 / 8 01:00.840 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0.0 3 / 5 01:01.900 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
عبدالرحمن کلته جواد آچاک 1200 0.0 6 / 9 01:12.990 -
هفته بیست و سوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/22
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0.0 3 / 6 01:01.470 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0.0 1 / 8 01:00.960 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 0.0 2 / 8 01:04.380 -