سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
باشگاه کاسپین یزد مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1200 53 5 01:13.56 76.0 72.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53 4 01:02.00
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 53 4 01:14.59
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 53
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 53 5 01:38.51
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 9 01:04.46
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 متر
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 1 1:03.29
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 51 3 1:02.89
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور بنیامین جرجانی 1000 6 1:03.33
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51 3  01:02.15
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 3  1:03.56
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور کمال صالح پور 1000 4 1:04.95