تاوانتیا 4 ساله مادیان
تاواش
منتیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 66
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 66
ریتینگ مسافت : 66
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 0 3 0.00% 38,500,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 50,000,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 16 1 4 6.25% 88,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
جمشید مختومی 1000 0.0 66
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
جمشید مختومی آرمین آق آتابای 1000 54.0 10 / 11 (7.75) 01:02.682 71
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1700 53.0 4 / 7 (19.5) 01:52.670 -
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1550 53.0 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1200 53.0 6 / 7 (6.5) 01:13.430 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1200 53.0 5 / 8 01:13.560 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53.0 4 / 8 01:02.000 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 53.0 4 / 9 01:14.590 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
مجید صالح پور 1000 53.0 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 53.0 5 / 5 01:38.510 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
مجید صالح پور 1000 0.0 9 / 9 01:04.460 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
مجید صالح پور 1000 0.0 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
مجید صالح پور 1000 0.0 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 1 / 9 01:03.290 -
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 51.0 3 / 8 01:02.890 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
مجید صالح پور بنیامین جرجانی 1000 0.0 6 / 7 01:03.330 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51.0 3 / 8 01:02.150 -
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50.0 3 / 10 01:03.560 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
مجید صالح پور کمال صالح پور 1000 0.0 4 / 8 01:04.950 -