سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1700 53 4 01:52.670 19.5
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1550 53
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
باشگاه کاسپین یزد ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1200 53 6 01:13.430 6.5
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
باشگاه کاسپین یزد مهدی نوایی آق اویلی بشگرد 1200 53 5 01:13.560
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 53 4 01:02.000
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 53 4 01:14.590
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 53
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1400 53 5 01:38.510
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 0 9 01:04.460
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 0
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور 1000 0
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 1 01:03.290
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 51 3 01:02.890
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور بنیامین جرجانی 1000 0 6 01:03.330
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 51 3 01:02.150
هفته هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/26
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور عبدالقادر(کمال)صالحپور 1000 50 3 01:03.560
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
باشگاه کاسپین یزد مجید صالح پور کمال صالح پور 1000 0 4 01:04.950