مگارا 5 ساله مادیان
لاله زارنو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 81
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 81
ریتینگ مسافت : 81
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 5 12.50% 158,750,000
مجموع 8 1 5 12.50% 158,750,000