هج مامبو 5 ساله نریان
متوهج
کوکومامبو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 12 2 6 16.67% 199,500,000
تهران 4 0 2 0.00% 33,750,000
مجموع 16 2 8 12.50% 233,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
عبدالرحمن کلته ستار مهرانی 1000 56.5 4 / 11 (3.0) 01:01.858 72
هفته پنجم تهران
1397/06/23
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 51.0 5 / 6 (11.0) 01:03.080 72
هفته سوم تهران
1397/06/09
عبدالرحمن کلته امین محمدی 1000 56.5 4 / 6 (12.5) 01:04.720 79
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
جمال آموت ابوطالب چاریزاده 1600 55.0 5 / 6 (24.5) 01:45.450 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
جمال آموت محمد خوجملی 1000 55.0 5 / 7 (5.75) 01:00.420 -
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1700 53.0 5 / 7 01:49.390 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1550 52.0 6 / 7 01:39.530 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1600 54.0 1 / 4 01:42.450 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 51.0 2 / 8 01:00.930 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
عبدالرحمن کلته 1000 0.0 3 / 7 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0.0 3 / 8 01:03.250 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1600 0.0 4 / 6 01:46.230 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0.0 3 / 9 01:01.190 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1600 0.0 1 / 6 01:43.840 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
عبدالرحمن کلته بی نام 1000 0.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
عبدالرحمن کلته علیمحمد غراوی 1200 53.0 3 / 7 01:13.380 -
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 0.0 3 / 9 01:03.910 -