سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1700 53 5 01:49.39 81.0 77.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1550 52 6 01:39.53 99.0 96.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1600 54 1 01:42.45 86.0 79.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 51 2 01:00.93
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 3
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 متر 3 01:03.25
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1600 4 1:46.23
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 3 1:01.19
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1600 1 1:43.84
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته علیمحمد غراوی 1200 53 3  1:13.38
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 3 1:03.91