سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته نهم بهار گنبدکاووس
1397/02/14
تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت ابوطالب چاریزاده 1600 55 5 01:45.450 24.5
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
تولید و پرورش اسب مشرقی جمال آموت محمد خوجملی 1000 55 5 01:00.420 5.75
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1700 53 5 01:49.390
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1550 52 6 01:39.530
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1600 54 1 01:42.450
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته آق اویلی بشگرد 1000 51 2 01:00.930
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0 3
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0 3 01:03.250
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1600 0 4 01:46.230
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1000 0 3 01:01.190
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته بنیامین جرجانی 1600 0 1 01:43.840
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته 1000 0
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته علیمحمد غراوی 1200 53 3 01:13.380
هفته چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/18
تولید و پرورش اسب مشرقی عبدالرحمن کلته عید محمد غراوی 1000 0 3 01:03.910