داکسی 4 ساله نریان
بوکیتو
شهمیرزاد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 50
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 50
ریتینگ مسافت : 50
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 13 0 3 0.00% 87,000,000
بندرترکمن 3 0 2 0.00% 45,000,000
آق قلا 4 0 0 0.00% 0
مجموع 20 0 5 0.00% 132,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
محمداسلم محمدی امین محمدی 1550 0.0 9 / 11 (24.0) 01:43.498 55
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 52.0 9 / 11 (15.5) 01:15.630 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 52.0 8 / 10 01:13.620 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بهمن صداقت آرمین آق آتابای 1550 52.0 5 / 9 01:39.800 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
بهمن صداقت بنیامین جرجانی 1200 54.0 2 / 8 01:14.050 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده 1600 53.0 3 / 9 01:44.870 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 53.0 4 / 10 01:44.370 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 53.0 6 / 10 01:15.910 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 55.0 2 / 12 01:17.250 -
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 52.0 8 / 11 01:42.570 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 53.0 2 / 11 01:42.620 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
بهمن صداقت قربان محمد اودک 1550 52.0 3 / 7 01:45.620 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
یوسف قلی قربانی مهدی صداقت 1000 52.0 9 / 10 01:05.290 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 6 / 11 01:19.220 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 52.0 4 / 9 01:48.420 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
یوسف قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 0.0 7 / 10 01:05.570 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
یوسف قلی قربانی مهرداد خوجملی 1200 0.0 7 / 11 01:15.780 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
یوسف قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 0.0 4 / 11 01:04.920 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52.0 6 / 11 01:18.570 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0.0 10 / 10 01:12.610 -