سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 52 8 01:13.62 67.0 64.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت آرمین آق آتابای 1550 52 5 01:39.80 71.0 71.0
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت بنیامین جرجانی 1200 54 2 01:14.05 70.0 51.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده 1600 53 3 01:44.87
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 53 4 01:44.37
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 53 6 01:15.91
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 55 2 01:17.25
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 52 8 01:42.57
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 53 2 01:42.62
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت قربان محمد اودک 1550 52 3 01:45.62
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد یوسف قلی قربانی مهدی صداقت 1000 52 9 01:05.29
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52 6 1:19.22
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 52 4 1:48.42
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 7 1:05.57
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی مهرداد خوجملی 1200 7 1:15.78
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 4 1:04.92
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52 6 1:18.57
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 10 1:12.61