سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
دکتر حسین رحمانی بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 52 9 01:15.630 15.5
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 52 8 01:13.620
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت آرمین آق آتابای 1550 52 5 01:39.800
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت بنیامین جرجانی 1200 54 2 01:14.050
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت ابوطالب چاریزاده 1600 53 3 01:44.870
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 53 4 01:44.370
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 53 6 01:15.910
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1200 55 2 01:17.250
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 52 8 01:42.570
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 53 2 01:42.620
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد بهمن صداقت قربان محمد اودک 1550 52 3 01:45.620
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
دکتر حسین رحمانی و کیمیا رشد یوسف قلی قربانی مهدی صداقت 1000 52 9 01:05.290
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52 6 01:19.220
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1550 52 4 01:48.420
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 0 7 01:05.570
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی مهرداد خوجملی 1200 0 7 01:15.780
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی امان محمد قلرعطا 1000 0 4 01:04.920
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1200 52 6 01:18.570
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
دکتر حسین رحمانی یوسف قلی قربانی عبدالرحیم آرامیده 1000 0 10 01:12.610