لیلی ناز 5 ساله مادیان 034683
پوملاتو
لیلی 2
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 94
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 94
ریتینگ مسافت : 94
بهترین ریتینگ : 94
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 14 2 4 14.29% 154,750,000
بندرترکمن 5 0 2 0.00% 52,750,000
آق قلا 5 1 2 20.00% 106,750,000
مجموع 24 3 8 12.50% 314,250,000
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته هفتم پاییز گنبد
1397/10/13
هندیکاپ کلاس 2 شادروان عبدالستار کر ارازگلدی اونق نادر صالح پور 1000 54.5 4 / 5 (4.25) 00:59.775 94
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
هندیکاپ کلاس 3 شادروان عبدالستار کر ارازگلدی اونق کمال دالی جه عطا 1550 0.0 7 / 10 (11.0) 01:40.116 94
هفته هفتم پاییزه آق قلا
1397/09/02
هندیکاپ کلاس 4 شادروان عبدالستار کر ارازگلدی اونق نورمحمد بهادر 1000 56.5 1 / 8 01:01.193 81
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
هندیکاپ کلاس 3 علیرضا کر عبدالستار کر 1000 53.0 81
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
از 24 تا 34 امتیاز علیرضا کر عبدالستار کر عید محمد غراوی 1000 52.0 4 / 11 (3.75) 01:00.600 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
از 24 تا 28 امتیاز خلیل حاجی و علیرضا کر عبدالستار کر عید محمد غراوی 1000 51.0 3 / 7 (1.5) 00:59.900 -
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
از 24 تا 34 امتیاز عبدالستار کر عبدالستار کر رامین قهرمانی 1000 51.0 7 / 9 (8.5) 01:02.340 -
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
از 24 تا 32 امتیاز عبدالستار کر عبدالستار کر امیر مختومی 1000 51.0 6 / 9 (4.0) 01:01.540 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
از 24 تا 32 امتیاز عبدالستار کر عبدالستار کر امیر مختومی 1000 51.0 8 / 10 01:01.940 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
از 24 تا 32 امتیاز عبدالستار کر عبدالستار کر بنیامین جرجانی 1200 51.0 5 / 10 01:12.660 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
از 24 تا 32 امتیاز عبدالستار کر عبدالستار کر ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 7 / 9 01:01.990 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
از 16 تا 22 امتیاز عبدالستار کر عبدالستار کر آق اویلی بشگرد 1000 51.0 1 / 8 01:00.340 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
از 16 تا 22 امتیاز عبدالستار کر عبدالستار کر آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 11 01:03.670 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
از 16 تا 20 امتیاز امان قلی هاشمن عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 8 / 11 01:04.210 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
از 16 تا 22 امتیاز امان قلی هاشمن عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 6 / 9 01:03.690 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
از 16 تا 22 امتیاز امان قلی هاشمن رحیم بردی مهرانی 1000 50.0 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
از 16 تا 22 امتیاز امانقلی هاشمن رحیم بردی مهرانی 1550 50.0 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
از16تا 22امتیاز امانقلی هاشمن رحیم بردی مهرانی 1550 50.0 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
از 16 تا 22امتیاز امانقلی هاشمن یوسف کلته مهران نوبخت 1000 50.0 8 / 8 01:02.180 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
از ۱۶ تا ۲۲ امانقلی هاشمن یوسف کلته پیمان قلرعطا 1000 50.0 4 / 6 01:01.530 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
از 12 تا 14امتیاز امانقلی هاشمن یوسف کلته عید محمد غراوی 1000 50.0 2 / 9 00:59.900 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
8تا10امتیاز امانقلی هاشمن یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 51.0 3 / 9 01:03.890 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
10تا14 امتیاز امانقلی هاشمن یوسف کلته 1000 50.0 5 / 11 01:03.570 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
10تا12 امتیاز امانقلی هاشمن یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 7 / 11 01:01.690 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
از 2 تا 16 امانقلی هاشمن یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 9 01:02.480 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
از 2 تا 32 امانقلی هاشمن یوسف کلته عبدالرحیم آرامیده 1000 50.0 11 / 12 01:04.720 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
از 2 تا 16 امانقلی هاشمن یوسف کلته یاسر جرجانی 1200 50.0 9 / 11 01:17.240 -
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
مبتدی امانقلی هاشمن یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 3 / 10 01:05.120 -