سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
عبدالستار کر عبدالستار کر رامین قهرمان 1000 51 7 01:02.340 8.5
هفته اول بهار گنبدکاووس
1397/01/17
عبدالستار کر عبدالستار کر امیر مختومی 1000 51 6 01:01.540 4.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عبدالستار کر عبدالستار کر امیر مختومی 1000 51 8 01:01.940
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
عبدالستار کر عبدالستار کر بنیامین جرجانی 1200 51 5 01:12.660
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
عبدالستار کر عبدالستار کر ابوطالب چاریزاده 1000 51 7 01:01.990
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
عبدالستار کر عبدالستار کر آق اویلی بشگرد 1000 51 1 01:00.340
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
عبدالستار کر عبدالستار کر آق اویلی بشگرد 1000 50 3 01:03.670
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
امان قلی هاشمن عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 8 01:04.210
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
امان قلی هاشمن عبدالعزیز مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 6 01:03.690
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
امان قلی هاشمن رحیم بردی مهرانی 1000 50
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
امانقلی هاشمن رحیم بردی مهرانی 1550 50
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
امانقلی هاشمن رحیم بردی مهرانی 1550 50
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
امانقلی هاشمن یوسف کلته مهران نوبخت 1000 50 8 01:02.180
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
امانقلی هاشمن یوسف کلته پیمان قلرعطا 1000 50 4 01:01.530
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
امانقلی هاشمن یوسف کلته عید محمد غراوی 1000 50 2 00:59.900
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
امانقلی هاشمن یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 51 3 01:03.890
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
امانقلی هاشمن یوسف کلته 1000 50 5 01:03.570
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
امانقلی هاشمن یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 0 7 01:01.690
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
امانقلی هاشمن یوسف کلته کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:02.480
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
امانقلی هاشمن یوسف کلته عبدالرحیم آرامیده 1000 50 11 01:04.720
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
امانقلی هاشمن یوسف کلته یاسر جرجانی 1200 50 9 01:17.240
هفته پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/19
امانقلی هاشمن یوسف کلته ابوطالب چاریزاده 1000 0 3 01:05.120