سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 52 2 01:08.40
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1600 52 3 01:56.21
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1200 52 5 01:24.37
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک 1200 54 1 01:25.94
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52 4 01:12.04
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد بنیامین جرجانی 1000 54 2 01:12.05
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک 1000 53 3 01:10.70
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 5 01:14.09
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
مهندس میرحیدری رضا کریمی 1000 53 5 1:11.69
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
مهندس میرحیدری رضا کریمی رامین آق آتابای 1000 3  1:09.47
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
مهندس میرحیدری رضا کریمی 1600
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
مهندس میرحیدری رضا کریمی 1550 2
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مهندس میرحیدری رضا کریمی 1000 53
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
مهندس میرحیدری رضا کریمی طاهر گوگ نژاد 1000 52 2 1:14.18