سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد فیض الله رجال 1000 52 4 01:09.490 15.0
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 55 4 01:10.020 8.75
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 52 2 01:08.400
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1600 52 3 01:56.210
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1200 52 5 01:24.370
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک 1200 54 1 01:25.940
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52 4 01:12.040
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد بنیامین جرجانی 1000 54 2 01:12.050
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک 1000 53 3 01:10.700
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
مهندس میرحیدری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 0 5 01:14.090
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
مهندس میرحیدری رضا کریمی 1000 53 5 01:11.690
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
مهندس میرحیدری رضا کریمی رامین آق آتابای 1000 0 3 01:09.470
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
مهندس میرحیدری رضا کریمی 1600 0
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
مهندس میرحیدری رضا کریمی 1550 0 2
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مهندس میرحیدری رضا کریمی 1000 53
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
مهندس میرحیدری رضا کریمی طاهر گوگ نژاد 1000 52 2 01:14.180