یل فام 4 ساله نریان
یلقوش
فایر هورس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 82
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 82
ریتینگ مسافت : 82
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 1 6 9.09% 186,250,000
آق قلا 3 0 2 0.00% 28,600,000
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 15 1 8 6.67% 214,850,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
عبدالعزیز گوگ نژاد علی عطایی 1000 51.5 6 / 9 (8.5) 01:08.522 84
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
عبدالعزیز گوگ نژاد فیض الله رجال 1000 52.0 4 / 6 (15.0) 01:09.490 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 55.0 4 / 6 (8.75) 01:10.020 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1000 52.0 2 / 7 01:08.400 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
عبدالعزیز گوگ نژاد آرمین آق آتابای 1600 52.0 3 / 5 01:56.210 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
عبدالعزیز گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1200 52.0 5 / 5 01:24.370 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک 1200 54.0 1 / 7 01:25.940 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
عبدالعزیز گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 4 / 7 01:12.040 -
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عبدالعزیز گوگ نژاد بنیامین جرجانی 1000 54.0 2 / 7 01:12.050 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عبدالعزیز گوگ نژاد جواد آچاک 1000 53.0 3 / 9 01:10.700 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 0.0 5 / 5 01:14.090 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
رضا کریمی بی نام 1000 53.0 5 / 9 01:11.690 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
رضا کریمی رامین آق آتابای 1000 0.0 3 / 10 01:09.470 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
رضا کریمی بی نام 1600 0.0 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
رضا کریمی 1550 0.0 2 / 12 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
رضا کریمی بی نام 1000 53.0 -
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
رضا کریمی طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 2 / 11 01:14.180 -