سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
آرمین قزل رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 55 1 01:12.43 77.0 75.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
آرمین قزل رحیم بردی مهرانی 1550 55
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
آرمین قزل رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1600 55 5 01:44.49 79.0 63.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
آرمین قزل رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 55 6 01:02.59 63.0 58.0
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
آرمین قزل رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1000 55 1 01:00.41
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
آرمین قزل رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 54 4 01:02.51
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
پیمان توماج و آرمان قزل و مهندس یوسف گلشاهی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای ۱۰۰۰ 54 5 1:05.08
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
یوسف قزل رحیم بردی مهرانی 1000
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
یوسف قزل رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1550 53 3 1:43.71
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
یوسف قزل رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 52 2 1:13.88
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
یوسف قزل رحیم بردی مهرانی 1000
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
یوسف قزل رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1000 52 1  1:04.46