سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
دایان قرباش و حامد و هادی پقه بهروز ایری پیمان قلرعطا 2200 50 5 02:26.07 72.0 73.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ابراهیم پقه بهروز ایری پیمان قلرعطا 1200 52 2 01:12.53 75.0 72.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
ابراهیم پقه بهروز ایری پیمان قلرعطا 1550 52 6 01:40.84 72.0 73.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
ابراهیم پقه رحیم بردی مهرانی ستار مهرانی 1550 52 5 01:42.56
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
ابراهیم پقه رحیم بردی مهرانی بنیامین جرجانی 1200 52 6 01:15.34
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1550 52 5 01:39.44
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1550 51 3 01:39.01
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1550 51 1 01:38.50
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
حامد و هادی پقه رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1550 50 3 01:38.74
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
ابراهیم پقه رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1000 متر 50 6 01:02.26
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی عبدالرحیم آرامیده 1000 50 8 1:02.65
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1700 51 3 1:53.70
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی جواد آچاک 1000 51 3 1:05.15
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی کمال دالی جه عطا 1200 11 1:15.77
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی جواد آچاک 1000 51 8 01:04.15
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی 1200 51 4 1:15.11
هفته ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/09/25
ابراهیم پقه حاجی محمد نوایی احمد پقه 1000 50 2  1:04.61