سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کریم چوگان اراز قربان اونق 1200 56
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 57 6 01:01.340
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 55 2 01:00.330
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
کریم چوگان اراز قربان اونق 1600 55
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 54 3 01:02.950
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1550 52 2 01:40.210
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 56 2 01:14.100
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 56 4 01:01.930
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1550 55 3 01:37.230
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 2 01:00.570
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 1 01:01.330
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 52 4 01:37.600
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
کریم چوگان رحیم بردی مهرانی پیمان قلرعطا 1450 55 2 01:33.000
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده هادی امین پور 1000 55 6 01:02.220
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1700 52 2 01:54.040
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1550 52 7 01:47.110
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1000 52 7 01:03.750
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1600 0 3 01:46.900
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 0 2 01:41.240
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1000 0
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 52 2 01:16.100
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1000 52 5 01:04.700