سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کریم چوگان اراز قربان اونق 1200 56
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 57 6 01:01.34 97.0 72.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 55 2 01:00.33 106.0 100.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
کریم چوگان اراز قربان اونق 1600 55
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 54 3 01:02.95
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1550 52 2 01:40.21
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 56 2 01:14.10
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 56 4 01:01.93
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1550 55 3 01:37.23
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 52 2 01:00.57
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
کریم چوگان اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 53 1 01:01.33
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 متر 52 4 01:37.60
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
کریم چوگان رحیم بردی مهرانی پیمان قلرعطا 1450 55 2 1:33.00
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده هادی امین پور 1000 55 6 01:02.22
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1700 52 2 1:54.04
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1550 52 7 1.47.11
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1000 52 7 1:03.75
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1600 3 1:46.90
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 2 1:41.24
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1000
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 52 2  1:16.10
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
کریم چوگان ابراهیم بدویزاده 1000 52 5 1:04.70