آرشا 4 ساله نریان
آگوگ
یولیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 86
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 86
ریتینگ مسافت : 86
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 0 7 0.00% 213,500,000
بندرترکمن 6 1 4 16.67% 155,000,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 27,500,000
مجموع 19 1 12 5.26% 396,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 86
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
اراز قربان اونق 1200 56.0 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 57.0 6 / 9 01:01.340 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 55.0 2 / 6 01:00.330 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اراز قربان اونق 1600 55.0 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 54.0 3 / 6 01:02.950 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1550 52.0 2 / 6 01:40.210 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 56.0 2 / 7 01:14.100 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 56.0 4 / 7 01:01.930 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1550 55.0 3 / 7 01:37.230 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 / 6 01:00.570 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 1 / 8 01:01.330 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 52.0 4 / 6 01:37.600 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
رحیم بردی مهرانی پیمان قلرعطا 1450 55.0 2 / 8 01:33.000 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ابراهیم بدویزاده هادی امین پور 1000 55.0 6 / 8 01:02.220 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1700 52.0 2 / 10 01:54.040 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1550 52.0 7 / 8 01:47.110 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
ابراهیم بدویزاده بی نام 1000 52.0 7 / 11 01:03.750 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1600 0.0 3 / 10 01:46.900 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 0.0 2 / 6 01:41.240 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
ابراهیم بدویزاده بی نام 1000 0.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 52.0 2 / 11 01:16.100 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
ابراهیم بدویزاده بی نام 1000 52.0 5 / 9 01:04.700 -