آرشا 4 ساله نریان
آگوگ
یولیا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 90
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 90
ریتینگ مسافت : 90
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 0 7 0.00% 213,500,000
بندرترکمن 6 1 4 16.67% 155,000,000
آق قلا 8 0 3 0.00% 100,050,000
مجموع 25 1 14 4.00% 468,550,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم پاییز آق قلا
1397/09/23
اراز زارعی کسلخه محمد خوجملی 1550 0.0 4 / 10 (6.5) 01:39.111 90
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
اراز زارعی کسلخه آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 7 (3.0) 01:04.033 83
هفته ششم پاییزه آق قلا
1397/08/25
اراز زارعی کسلخه نادر صالح پور 1200 51.0 4 / 8 (8.5) 01:17.015 83
هفته پنجم پاییزه آق قلا
1397/08/18
اراز زارعی کسلخه آرمین آق آتابای 1200 56.5 2 / 9 (2.75) 01:17.080 81
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
اراز زارعی کسلخه امیر مختومی 1000 55.0 4 / 6 (5.75) 01:02.480 81
هفته اول پاییزه آق قلا
1397/07/20
اراز زارعی کسلخه امیر مختومی 1000 56.0 6 / 8 (15.0) 01:03.840 86
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
اراز زارعی کسلخه 1000 52.0 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
اراز قربان اونق 1200 56.0 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 57.0 6 / 9 01:01.340 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 55.0 2 / 6 01:00.330 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
اراز قربان اونق 1600 55.0 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 54.0 3 / 6 01:02.950 -
هفته سیزدهم پاییز گنبد
1396/10/07
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1550 52.0 2 / 6 01:40.210 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1200 56.0 2 / 7 01:14.100 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 56.0 4 / 7 01:01.930 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1550 55.0 3 / 7 01:37.230 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 52.0 2 / 6 01:00.570 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
اراز قربان اونق آق اویلی بشگرد 1000 53.0 1 / 8 01:01.330 -
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 52.0 4 / 6 01:37.600 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
رحیم بردی مهرانی پیمان قلرعطا 1450 55.0 2 / 8 01:33.000 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
ابراهیم بدویزاده هادی امین پور 1000 55.0 6 / 8 01:02.220 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1700 52.0 2 / 10 01:54.040 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
ابراهیم بدویزاده قربان محمد اودک 1550 52.0 7 / 8 01:47.110 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
ابراهیم بدویزاده بی نام 1000 52.0 7 / 11 01:03.750 -
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1600 0.0 3 / 10 01:46.900 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1550 0.0 2 / 6 01:41.240 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
ابراهیم بدویزاده بی نام 1000 0.0 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1200 52.0 2 / 11 01:16.100 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
ابراهیم بدویزاده بی نام 1000 52.0 5 / 9 01:04.700 -