پاریس2 4 ساله نریان
آلباتراس
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 74
ریتینگ مسافت : 81
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 2 5 20.00% 225,750,000
بندرترکمن 1 0 1 0.00% 16,500,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 12 2 6 16.67% 242,250,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 2200 54.0 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1550 54.0 1 / 9 01:38.550 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1600 53.0 3 / 7 01:43.710 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1600 53.0 1 / 9 01:43.430 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
رمضان آچاک جواد آچاک 1550 53.0 7 / 10 01:45.050 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رمضان آچاک جواد آچاک 1200 53.0 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 53.0 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 53.0 5 / 11 01:04.260 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
رمضان آچاک پیمان قلرعطا 1000 52.0 3 / 5 01:06.260 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
فیض الله رجال جواد آچاک 1600 52.0 6 / 10 01:47.920 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
فیض الله رجال جواد آچاک 1550 52.0 4 / 9 01:44.450 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
فیض الله رجال جواد آچاک 1000 52.0 2 / 8 01:03.730 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
فیض الله رجال ستار مهرانی 1000 52.0 2 / 8 01:03.880 -
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
فیض الله رجال بی نام 1000 52.0 8 / 9 01:08.530 -