سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:00.610
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 53 4 01:01.850
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حسین دمیرچی امانقلی خوجملی آرمین آق آتابای 1000 53 4 01:02.100
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
حسین دمیرچی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:04.170
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مسعود دمیرچی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 51 2 01:03.240
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مسعود دمیرچی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 51 1 01:03.400
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
مسعود دمیرچی بهرام حاجی زاده 1000 0
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
مسعود دمیرچی بهرام حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1200 50 11 01:17.900
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
مسعود دمیرچی بهرام حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 50 3 01:04.090