سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:00.61 81.0 77.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مرکز تولید و پرورش اسب مهیار دمیرچی امانقلی خوجملی ستار مهرانی 1000 53 4 01:01.85 80.0 76.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حسین دمیرچی امانقلی خوجملی آرمین آق آتابای 1000 53 4 01:02.10 64.0 60.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
حسین دمیرچی امانقلی خوجملی کمال دالی جه عطا 1000 53 1 01:04.17
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
مسعود دمیرچی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 51 2 01:03.24
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
مسعود دمیرچی امانقلی خوجملی بنیامین جرجانی 1000 51 1 01:03.40
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
مسعود دمیرچی بهرام حاجی زاده 1000
هفته چهاردهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/23
مسعود دمیرچی بهرام حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1200 50 11 1:17.90
هفته هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/01
مسعود دمیرچی بهرام حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 50 3  1:04.09