گل بوته 4 ساله مادیان
مای جوی
پری وش
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 77
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 77
ریتینگ مسافت : 77
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 3 5 37.50% 254,000,000
مجموع 8 3 5 37.50% 254,000,000