عجب شیر 4 ساله نریان
آذرگون
کهربا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 86
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 86
ریتینگ مسافت : 86
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 4 16.67% 150,000,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 60,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 33,000,000
مجموع 8 2 6 25.00% 243,000,000