عجب شیر 4 ساله نریان
آمیگو
کهربا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 1 4 20.00% 150,000,000
بندرترکمن 1 1 1 100.00% 60,000,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 33,000,000
مجموع 7 2 6 28.57% 243,000,000