سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی یاسر جرجانی 1000 51 10 01:02.69 74.0 70.0
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 51
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی پیمان قلرعطا 1200 51 4 01:15.96
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1200 51 8 01:15.70
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی یاسر جرجانی 1000 51 1 01:03.59
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 51
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 6 01:03.45
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
کاوه اختراعی عبدالخالق چپرلی عبدالخالق چپرلی 1400 متر 5 01:37.39
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی عبدالخالق چپرلی 1000 متر 3 01:04.27
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1000 متر 4 01:05.30
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی یاسر جرجانی 1000 4  01:05.95
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1600 8 1:50.12
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1200 50 1  1:16.09
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی 1000 50 4 1:04.56
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
کاوه اختراعی محمد آق ارکاکلی مهرداد خوجملی 1000 50 4 1:04.58