آت رو 5 ساله نریان
تاواش
بتیس
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 1 0 0 0.00% 0
مجموع 1 0 0 0.00% 0
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
حمید صالح پور 1000 52.0 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حمید صالح پور 1550 52.0 -
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
جلال قلرعطا مهرداد خوجملی 1200 52.0 7 / 7 01:18.330 -