سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
امیر میرمحمدی حمید صالح پور 1000 52
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
امیر میرمحمدی حمید صالح پور 1550 52
هفته دهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/09
امیر میرمحمدعلی جلال قلرعطا مهرداد خوجملی 1200 52 7 01:18.330