تاتیا 4 ساله مادیان
تاواش
آن د گو
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 78
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 78
ریتینگ مسافت : 78
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 2 2 50.00% 165,000,000
تهران 4 0 3 0.00% 75,000,000
مجموع 8 2 5 25.00% 240,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 54.0 1 / 11 01:01.231 71
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
عبدالرحیم چپرلی مهرداد خوجملی 1000 53.5 5 / 12 (2.25) 01:00.898 73
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محمد آق ارکاکلی ستار مهرانی 1000 51.0 5 / 7 01:00.970 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1000 51.0 1 / 8 01:01.330 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
محمد آق ارکاکلی 1000 0.0 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1000 0.0 2 / 7 01:02.190 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 3 / 5 01:02.590 -
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
محمد آق ارکاکلی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 6 01:04.080 -
هفته پنجم تابستانه تهران
1396/04/23
محمد آق ارکاکلی بنیامین جرجانی 1000 0.0 4 / 8 01:04.120 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
جمال الدین علایی بی نام 1000 0.0 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
جمال الدین علایی بی نام 1000 50.0 -