آنیک 4 ساله مادیان
جانادل
سیلوعت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 92
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 92
ریتینگ مسافت : 92
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 10 1 5 10.00% 138,500,000
بندرترکمن 2 1 2 50.00% 106,250,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 4 0 1 0.00% 17,250,000
مجموع 17 2 8 11.76% 262,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول تهران
1397/05/26
حاجی محمد نوایی ابوالفضل دهقان 1000 50.0 4 / 6 (4.0) 01:01.490 92
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
حاجی محمد نوایی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 1 / 5 00:58.660 79
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
حاجی محمد نوایی آق اویلی بشگرد 1000 55.5 2 / 7 (4.0) 01:00.540 77
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1700 50.0 6 / 7 01:52.730 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رسول خرمالی ابوطالب چاریزاده 1000 53.0 6 / 7 01:01.180 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
رسول خرمالی رامین قهرمان 1200 50.0 5 / 8 01:11.960 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 1200 51.0 2 / 10 01:12.140 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1200 50.0 6 / 6 01:14.740 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده 1600 0.0 3 / 4 01:45.130 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
عبدالخالق ایری 1000 0.0 7 / 8 01:02.460 -
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1000 0.0 4 / 6 01:02.790 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
خلیل اونق 1000 0.0 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
ساری اونق مهرداد خوجملی 1000 53.0 3 / 9 01:02.200 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
ساری اونق بی نام 1000 53.0 5 / 7 01:01.980 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
ساری اونق ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 1 / 7 01:02.240 -
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
ساری اونق ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 3 / 8 01:01.890 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
ساری اونق بی نام 1000 52.0 4 / 9 01:01.980 -
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
ساری اونق قربان محمد اودک 1000 50.0 2 / 6 01:03.880 -