سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و پنجم پاییز گنبد
1396/12/24
ایلیاد و بهزاد و امید اوده رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1700 50 6 01:52.73 74.0 70.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی ابوطالب چاریزاده 1000 53 6 01:01.18 80.0 76.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی رامین قهرمان 1200 50 5 01:11.96 81.0 77.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 1200 51 2 01:12.14 77.0 78.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
ایلیاد و بهزادو امید اوده رسول خرمالی بنیامین جرجانی 1200 50 6 01:14.74
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
ایلیاد و بهزاد اوده عبدالخالق ایری ابوطالب چاریزاده 1600 3 01:45.13
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
ایلیاد و بهزاد اوده عبدالخالق ایری 1000 7 01:02.46
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
ایلیاد و بهزاد اوده عبدالخالق ایری عبدالحلیم قبادی 1000 متر 4 01:02.79
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
ایلیاد و بهزاد اوده خلیل اونق 1000
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
ایلیاد و بهزاد اوده ساری اونق مهرداد خوجملی 1000 53 3 1:02.20
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
ایلیاد و بهزاد اوده ساری اونق 1000 53 5 1:01.98
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
ایلیاد و بهزاد اوده ساری اونق ابوطالب چاریزاده 1000 1 1:02.24
هفته بیست و یکم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/15
ایلیاد و بهزاد اوده ساری اونق ابوطالب چاریزاده 1000 3 01:01.89
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
ایلیاد و بهزاد اوده ساری اونق 1000 52 4 1:01.98
هفته یازدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/10
ایلیاد و بهزاد اوده ساری اونق قربان محمد اودک 1000 50 2 1:03.88