سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
کاوه اختراعی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 50 8 01:13.350
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
کاوه اختراعی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 1 01:01.580
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
کاوه اختراعی مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 50 1 01:13.060
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
کاوه اختراعی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50 1 01:01.540
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
کاوه اختراعی مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0 7 01:06.050
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
کاوه اختراعی مجید صالح پور 1550 50
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
کاوه اختراعی جمال الدین علایی عید محمد غراوی 1000 50 4 01:05.240
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
کاوه اختراعی جمال الدین علایی 1000 50
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
کاوه اختراعی جمال الدین علایی عید محمد غراوی 1000 50 7 01:04.250
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
کاوه اختراعی جمال الدین علایی امین محمدی 1000 0 6 01:07.710
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
کاوه اختراعی جمال الدین علایی عید محمد غراوی 1200 50 9 01:25.290