تاتیانا 4 ساله مادیان
تاواش
کلاری گلد
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 71
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 71
ریتینگ مسافت : 71
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 3 3 42.86% 213,000,000
بندرترکمن 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 3 3 33.33% 213,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 50.0 8 / 10 01:13.350 -
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 1 / 12 01:01.580 -
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
مجید صالح پور نادر صالح پور 1200 50.0 1 / 8 01:13.060 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 50.0 1 / 10 01:01.540 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
مجید صالح پور نادر صالح پور 1000 0.0 7 / 11 01:06.050 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
مجید صالح پور 1550 50.0 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
جمال الدین علایی عید محمد غراوی 1000 50.0 4 / 10 01:05.240 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
جمال الدین علایی 1000 50.0 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
جمال الدین علایی عید محمد غراوی 1000 50.0 7 / 8 01:04.250 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
جمال الدین علایی امین محمدی 1000 0.0 6 / 7 01:07.710 -
هفته شانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/30
جمال الدین علایی عید محمد غراوی 1200 50.0 9 / 11 01:25.290 -