مسترواندرفول 4 ساله نریان
تیشتر
شاهدخت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 61
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 61
ریتینگ مسافت : 66
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 16 0 2 0.00% 56,250,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 12,500,000
تهران 5 0 4 0.00% 78,000,000
مجموع 22 0 7 0.00% 146,750,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سوم پاییز گنبد
1397/09/29
شهرام روان 1000 55.5 61
هفته دوم پاییز گنبد
1397/09/15
شهرام روان 1000 57.0 61
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
شهرام روان حسین رجال 1000 52.5 9 / 12 (7.5) 01:01.666 67
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
شهرام روان 1000 52.0 75
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1700 53.0 6 / 6 (23.0) 01:54.070 -
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1550 52.0 5 / 5 (28.5) 01:42.670 -
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 53.0 5 / 8 (9.0) 01:01.400 -
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
ابراهیم قلرعطا محمد خوجملی 1200 52.0 8 / 8 01:13.260 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
ابراهیم قلرعطا آرمین آق آتابای 1200 53.0 5 / 10 01:12.990 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1600 52.0 2 / 4 01:42.490 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1000 55.0 6 / 8 01:02.750 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
ابراهیم قلرعطا محمد خوجملی 1200 54.0 3 / 9 01:14.420 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
ابراهیم قلرعطا جواد آچاک 1000 54.0 4 / 5 01:03.400 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 54.0 5 / 8 01:03.720 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
ابراهیم قلرعطا 1400 0.0 2 / 9 01:34.440 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
ابراهیم قلرعطا عبدالخالق چپرلی 1000 0.0 3 / 12 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
ابراهیم قلرعطا مهرداد خوجملی 1000 0.0 3 / 7 01:02.920 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 0.0 4 / 5 01:04.200 -
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
ابراهیم قلرعطا مهرداد خوجملی 1000 0.0 3 / 6 01:04.110 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مصطفی عطایی آرمین آق آتابای 1700 52.0 7 / 9 01:58.890 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
مصطفی عطایی نورمحمد بهادر 1000 53.0 5 / 11 01:03.920 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
مصطفی عطایی بنیامین جرجانی 1000 52.0 3 / 9 01:04.010 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
مصطفی عطایی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 4 / 8 01:05.090 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
مصطفی عطایی پیمان قلرعطا 1200 52.0 6 / 7 01:20.380 -