سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته یازدهم بهار گنبدکاووس
1397/02/21
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1700 53 6 01:54.070 23.0
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1550 52 5 01:42.670 28.5
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 53 5 01:01.400 9.0
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا محمد خوجملی 1200 52 8 01:13.260
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا آرمین آق آتابای 1200 53 5 01:12.990
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1600 52 2 01:42.490
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1000 55 6 01:02.750
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا محمد خوجملی 1200 54 3 01:14.420
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا جواد آچاک 1000 54 4 01:03.400
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 54 5 01:03.720
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1400 0 2 01:34.440
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا عبدالخالق چپرلی 1000 0 3
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا مهرداد خوجملی 1000 0 3 01:02.920
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 0 4 01:04.200
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا مهرداد خوجملی 1000 0 3 01:04.110
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی آرمین آق آتابای 1700 52 7 01:58.890
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی نورمحمد بهادر 1000 53 5 01:03.920
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی بنیامین جرجانی 1000 52 3 01:04.010
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی ابوطالب چاریزاده 1000 0 4 01:05.090
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی پیمان قلرعطا 1200 52 6 01:20.380