سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و دوم پاییز گنبد
1396/12/11
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا محمد خوجملی 1200 52 8 01:13.26 77.0 73.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا آرمین آق آتابای 1200 53 5 01:12.99 74.0 71.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا کمال دالی جه عطا 1600 52 2 01:42.49 82.0 76.0
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا نورمحمد بهادر 1000 55 6 01:02.75
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا محمد خوجملی 1200 54 3 01:14.42
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا جواد آچاک 1000 54 4 01:03.40
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا پیمان قلرعطا 1000 54 5 01:03.72
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا 1400 2 01:34.44
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا عبدالخالق چپرلی 1000 3
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا مهرداد خوجملی 1000 3 01:02.92
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا بنیامین جرجانی 1000 4 01:04.20
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
حسین آیت اللهی ابراهیم قلرعطا مهرداد خوجملی 1000 متر 3 01:04.11
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی آرمین آق آتابای 1700 52 7 1:58.89
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی نورمحمد بهادر 1000 53 5 1:03.92
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی بنیامین جرجانی 1000 52 3 1:04.01
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی ابوطالب چاریزاده 1000 4 1:05.09
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
حسین آیت اللهی مصطفی عطایی پیمان قلرعطا 1200 52 6 01:20.38