سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
سید امیر رضا تقوی عبدالحی مهرانی 1000 50
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
سید امیر رضا تقوی رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 6 01:01.000 8.75
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سید امیر رضا تقوی احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 52 4 01:01.140
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سید امیر رضا تقوی احمد قلی قربانی آق اویلی بشگرد 1200 52 4 01:12.730
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
هادی محلاتی احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 50 2 01:01.430
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 50 3
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 0 1 01:01.230
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 0 1 01:01.730
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی امین محمدی 1000 0 2 01:02.330
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 0 4 01:05.880
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی 1000 0
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی نورمحمد بهادر 1000 0 5 01:03.140
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی نورمحمد بهادر 1200 0 3 01:15.880