مک لارن 4 ساله مادیان
تریفیک چلنچ
ایندین سانگ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 92
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 92
ریتینگ مسافت : 85
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 5 0 1 0.00% 12,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
تهران 6 2 5 33.33% 275,000,000
مجموع 12 2 6 16.67% 287,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1397/04/29
بهمن حاجی زاده ابوطالب چاریزاده 1000 58.0 5 / 5 (11.0) 01:01.040 95
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
عبدالحی مهرانی 1000 50.0 -
هفته چهارم بهار گنبدکاووس
1397/01/30
رحیم بردی مهرانی ابوطالب چاریزاده 1000 52.0 6 / 7 (8.75) 01:01.000 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 52.0 4 / 6 01:01.140 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
احمد قلی قربانی آق اویلی بشگرد 1200 52.0 4 / 6 01:12.730 -
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 50.0 2 / 4 01:01.430 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 50.0 3 / 6 -
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 0.0 1 / 9 01:01.230 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 0.0 1 / 7 01:01.730 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
احمد قلی قربانی امین محمدی 1000 0.0 2 / 5 01:02.330 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
احمد قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 4 / 7 01:05.880 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
غفار مهرانی بی نام 1000 0.0 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
غفار مهرانی نورمحمد بهادر 1000 0.0 5 / 7 01:03.140 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
غفار مهرانی نورمحمد بهادر 1200 0.0 3 / 7 01:15.880 -