سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
سید امیر رضا تقوی احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 52 4 01:01.14 93.0 89.0
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
سید امیر رضا تقوی احمد قلی قربانی آق اویلی بشگرد 1200 52 4 01:12.73
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
هادی محلاتی احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 50 2 01:01.43
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی بنیامین جرجانی 1000 50 3
هفته دوازدهم تابستان تهران
1396/06/17
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 1 01:01.23
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی ابوالفضل دهقان 1000 1 01:01.73
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی امین محمدی 1000 2 01:02.33
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
مهندس سید امیررضا تقوی احمد قلی قربانی کمال دالی جه عطا 1000 4  01:05.88
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی 1000
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی نورمحمد بهادر 1000 5 1:03.14
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
مهندس سید امیررضا تقوی غفار مهرانی نورمحمد بهادر 1200 3 01:15.88