بای کال 5 ساله نریان
چکیت
نورمایه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 43
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 43
ریتینگ مسافت : 43
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 0 2 0.00% 51,000,000
آق قلا 5 0 1 0.00% 25,000,000
مجموع 12 0 3 0.00% 76,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
امانگلدی توماچ متین جرجانی 1700 53.0 7 / 10 (24.0) 01:57.420 -
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
امانگلدی توماچ امیر مختومی 1600 52.0 3 / 6 01:45.510 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
رحمت الله رجال علی رجال 1600 54.0 2 / 7 01:46.890 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
رحمت الله رجال علی رجال 1000 53.0 5 / 9 01:05.960 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
یعقوب کارساز ستار مهرانی 1200 54.0 6 / 12 01:19.330 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
امانگلدی توماچ علی محمد غراوی 1000 53.0 7 / 8 01:10.240 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
امانگلدی توماچ مهدی صداقت 1000 54.0 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
امانگلدی توماچ 1000 53.0 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
امانگلدی توماچ متین جرجانی 1200 52.0 2 / 11 01:17.940 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
امانگلدی توماچ حسین رجال 1550 52.0 5 / 9 01:48.520 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
امانگلدی توماچ بی نام 1000 52.0 9 / 10 01:10.410 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
امانگلدی توماچ علی عطایی 1000 0.0 4 / 10 01:04.190 -
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
امانگلدی توماچ مبین آسایش 1600 52.0 8 / 10 02:06.940 -