سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ امیر مختومی 1600 52 3 01:45.51 41.0 21.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال علی رجال 1600 54 2 01:46.89 41.0 21.0
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال علی رجال 1000 53 5 01:05.96
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شیرمحمد سلیمانی یعقوب کارساز ستار مهرانی 1200 54 6 01:19.33
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ علی محمد غراوی 1000 53 7 01:10.24
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ مهدی صداقت 1000 54
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ ۱۰۰۰ 53
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ متین جرجانی 1200 52 2 1:17.94
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ حسین رجال 1550 52 5 1.48.52
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ 1000 52 9 1:10.41
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ علی عطایی 1000 4 1:04.19
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ مبین آسایش 1600 52 8  02:06.94