سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ متین جرجانی 1700 53 7 01:57.420 24.0
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ امیر مختومی 1600 52 3 01:45.510
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال علی رجال 1600 54 2 01:46.890
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
شیرمحمد سلیمانی رحمت الله رجال علی رجال 1000 53 5 01:05.960
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
شیرمحمد سلیمانی یعقوب کارساز ستار مهرانی 1200 54 6 01:19.330
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ علی محمد غراوی 1000 53 7 01:10.240
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ مهدی صداقت 1000 54
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ 1000 53
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ متین جرجانی 1200 52 2 01:17.940
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ حسین رجال 1550 52 5 01:48.520
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ 1000 52 9 01:10.410
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ علی عطایی 1000 0 4 01:04.190
هفته هفدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/01
شیرمحمد سلیمانی امانگلدی توماچ مبین آسایش 1600 52 8 02:06.940