روزگار سنجر 5 ساله نریان
آمیگو
یاقوت
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 0 3 0.00% 62,000,000
مجموع 3 0 3 0.00% 62,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1200 54.0 2 / 7 01:25.640 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
ادریس قلیچی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 3 / 7 01:26.760 -
هفته هجدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/07
بهنام تاجی زاده پیمان قلرعطا 1200 52.0 3 / 10 01:27.880 -