وای وای 4 ساله نریان
المرام
نازعارفه
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 70
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 70
ریتینگ مسافت : 70
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 0 5 0.00% 98,750,000
بندرترکمن 8 2 4 25.00% 178,750,000
آق قلا 2 0 0 0.00% 0
مجموع 18 2 9 11.11% 277,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1397/05/26
یعقوب کم عید محمد غراوی 1550 56.0 6 / 9 (19.0) 01:40.350 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1397/05/19
یعقوب کم عبدالاسحاق کم 1000 56.0 10 / 11 (13.5) 01:02.560 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1397/05/05
یعقوب کم مبین آسایش 1000 52.0 1 / 7 00:59.610 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1397/04/15
عبیدالله سخاوت ستار مهرانی 1000 55.0 3 / 9 (2.5) 01:00.050 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
ضیاء سخاوت بنیامین جرجانی 1000 55.0 4 / 8 01:01.130 -
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
ضیاء سخاوت آق اویلی بشگرد 1200 54.0 3 / 10 01:12.610 -
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
ضیاء سخاوت محمد خوجملی 1000 53.0 3 / 8 01:01.490 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
ضیاء سخاوت محمد خوجملی 1200 52.0 3 / 7 01:13.010 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
ضیاء سخاوت محمد خوجملی 1000 52.0 5 / 11 01:04.200 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
مجید ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 52.0 7 / 8 01:03.680 -
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 52.0 5 / 5 01:41.130 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
مجید ایری جواد آچاک 1000 52.0 5 / 6 01:01.538 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
مجید ایری جواد آچاک 1000 52.0 1 / 6 01:00.290 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54.0 3 / 10 01:03.910 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
وحید قره قوزی نورمحمد بهادر 1700 53.0 4 / 10 01:56.820 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
وحید قره قوزی نورمحمد بهادر 1000 52.0 2 / 10 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
وحید قره قوزی پیمان قلرعطا 1000 0.0 6 / 7 01:03.770 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
وحید قره قوزی نورمحمد بهادر 1000 52.0 3 / 8 01:05.120 -