سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
جلال کلته ضیاء سخاوت بنیامین جرجانی 1000 55 4 01:01.130
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
یونس خانی ضیاء سخاوت آق اویلی بشگرد 1200 54 3 01:12.610
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
احسان کلته و کمال شریعتی ضیاء سخاوت محمد خوجملی 1000 53 3 01:01.490
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
احسان کلته و ایوب ایران پور ضیاء سخاوت محمد خوجملی 1200 52 3 01:13.010
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
احسان کلته و ایوب ایران پور ضیاء سخاوت محمد خوجملی 1000 52 5 01:04.200
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
صبا صادقلو مجید ایری عبدالرحیم آرامیده 1000 52 7 01:03.680
هفته یازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/17
صبا صادقلو مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 52 5 01:41.130
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
صبا صادقلو مجید ایری جواد آچاک 1000 52 5 01:01.538
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
صبا صادقلو مجید ایری جواد آچاک 1000 52 1 01:00.290
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
صبا صادقلو مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 54 3 01:03.910
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
مهدی عطایی و سعید خانی وحید قره قوزی نورمحمد بهادر 1700 53 4 01:56.820
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
مهدی عطایی و سعید خانی وحید قره قوزی نورمحمد بهادر 1000 52 2
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
مهدی عطایی و سعید خانی وحید قره قوزی پیمان قلرعطا 1000 0 6 01:03.770
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
مهدی عطایی و سعید خانی وحید قره قوزی نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:05.120