رونین سروین 4 ساله نریان
آگوگ
ماهرخ
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 100
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 100
ریتینگ مسافت : 100
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 11 5 7 45.45% 473,500,000
بندرترکمن 6 1 1 16.67% 66,000,000
آق قلا 4 0 2 0.00% 35,000,000
مجموع 21 6 10 28.57% 574,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته دوم پاییزه آق قلا
1397/07/27
عبدالرحیم چپرلی 1000 50.0 100
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1397/04/08
عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 58.0 8 / 8 (23.25) 01:02.320 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1200 52.0 6 / 11 01:10.600 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 55.0 2 / 8 00:59.840 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 58.0 1 / 6 01:00.290 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1200 54.0 1 / 8 01:11.900 -
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
عبدالرحیم چپرلی کمال دالی جه عطا 1000 56.0 1 / 6 01:01.740 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1200 56.0 4 / 8 01:13.220 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 54.0 2 / 7 01:01.750 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 54.0 1 / 11 01:02.220 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
عبدالرحیم چپرلی امین آق ارکاکلی 1000 54.0 4 / 9 01:03.530 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
عبدالرحیم چپرلی کمال دالی جه عطا 1200 52.0 7 / 8 01:16.380 -
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
عبدالرحیم چپرلی امین آق ارکاکلی 1000 52.0 3 / 10 01:01.030 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 52.0 3 / 8 01:01.140 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
عبدالرحیم چپرلی محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 8 01:02.860 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
عبدالرحیم چپرلی امان محمد قلرعطا 1000 52.0 7 / 8 01:02.100 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1450 52.0 5 / 6 01:35.750 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1000 52.0 6 / 6 01:02.130 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 50.0 1 / 5 01:04.020 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 52.0 9 / 11 01:04.750 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 0.0 1 / 8 01:05.140 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 52.0 6 / 8 01:07.980 -