سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1200 52 6 01:10.600
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 55 2 00:59.840
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 58 1 01:00.290
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1200 54 1 01:11.900
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی کمال دالی جه عطا 1000 56 1 01:01.740
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1200 56 4 01:13.220
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
حبیب الله و یوسف دیه جی عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 54 2 01:01.750
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی ستار مهرانی 1000 54 1 01:02.220
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی امین آق ارکاکلی 1000 54 4 01:03.530
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
سوسف و یورتای دیه جی عبدالرحیم چپرلی کمال دالی جه عطا 1200 52 7 01:16.380
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی امین آق ارکاکلی 1000 52 3 01:01.030
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی عید محمد غراوی 1000 52 3 01:01.140
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی محمد خوجملی 1000 52 6 01:02.860
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی امان محمد قلرعطا 1000 52 7 01:02.100
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1450 52 5 01:35.750
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی آق اویلی بشگرد 1000 52 6 01:02.130
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
بهنام دیه جی عبدالرحیم چپرلی قربان محمد اودک 1000 50 1 01:04.020
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
ایوب خجسته عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 52 9 01:04.750
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
ایوب خجسته عبدالرحیم چپرلی یعقوب توسلی 1000 0 1 01:05.140
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
ایوب خجسته عبدالرحیم چپرلی بنیامین جرجانی 1000 52 6 01:07.980