آدرینا 5 ساله مادیان
بوکیتو
سامیه 2
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 2 0 0 0.00% 0
آق قلا 3 0 0 0.00% 0
مجموع 5 0 0 0.00% 0
مسابقه کلاس مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) دوپینگ زمان IOR فیلم
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
نبرده مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت پیمان قلرعطا 1200 50.0 7 / 11 01:21.560 -
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
نبرده مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت بنیامین جرجانی 1000 50.0 6 / 11 01:07.040 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
نبرده مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت مهدی صداقت 1550 50.0 6 / 9 01:49.050 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
نبرده مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت 1000 50.0 7 / 10 01:07.480 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
از 0 تا 16 مرحوم خوجه اقلی یکدست بهمن صداقت احمد پقه 1000 50.0 8 / 8 01:09.040 -