سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
فرهاد ترکمنی امید ایری نورمحمد بهادر 1600 50 7 01:46.29 68.0 68.0
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
فرهاد ترکمنی مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 50 9 01:43.59
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
فرهاد ترکمنی مجید ایری نورمحمد بهادر 1550 50 1 01:42.10
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
فرهاد ترکمنی مجید ایری نورمحمد بهادر 1200 50 5 01:15.87
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
فرهاد ترکمنی مجید ایری نورمحمد بهادر ۱۲۰۰ 50
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
فرهاد ترکمنی مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 7 01:05.30
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
فرهاد ترکمنی مجید ایری نورمحمد بهادر 1000 50 6 01:05.17
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
فرهاد ترکمنی مجید ایری 1000 50
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
فرهاد ترکمنی مجید ایری 1000 50
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 50 6 1:03.68
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده نورمحمد بهادر 1000 51 2 1:05.12
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1600 9 1:52.10
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 8 1:05.07
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
فرهاد ترکمنی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 50 2  01:04.35