اکشن هج 4 ساله مادیان
متوهج
اکشن رز
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 1 5 12.50% 174,500,000
تهران 5 2 4 40.00% 213,000,000
مجموع 13 3 9 23.08% 387,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول تهران
1397/05/26
حاجی محمد نوایی نادر صالح پور 1000 56.5 106
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 54.0 7 / 8 01:12.450 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 6 / 10 01:00.420 -
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
رشید روشنی 1550 55.0 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53.0 2 / 6 01:11.020 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 50.0 2 / 7 00:59.630 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 7 01:00.660 -
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 2 / 5 00:59.950 -
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 6 01:00.920 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 4 01:04.560 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
رشید روشنی عید محمد غراوی 1200 0.0 7 / 9 01:13.000 -
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 0.0 2 / 6 01:11.260 -
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 1 / 8 01:01.060 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
رشید روشنی امین محمدی 1000 52.0 3 / 9 01:01.700 -