سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 54 7 01:12.45 111.0 105.0
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 50 6 01:00.42 112.0 106.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی 1550 55
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1200 53 2 01:11.02
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 50 2 00:59.63
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 2 01:00.66
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 2 00:59.95
هفته هفتم تابستان تهران
1396/05/06
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 متر 1 01:00.92
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 1  01:04.56
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی عید محمد غراوی 1200 7 1:13.00
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی آرمین آق آتابای 1200 2 1:11.26
هفته نوزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/08
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 51 1  01:01.06
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
حاج شاپور ایزدی رشید روشنی امین محمدی 1000 52 3 1:01.70