کارایل 5 ساله نریان
آمیگو
سیمینه
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 3 1 2 33.33% 62,500,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
مجموع 4 1 2 25.00% 62,500,000