لیانا 4 ساله مادیان
آگوگ
کول سکرت
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 58
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 58
ریتینگ مسافت : 58
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 0 2 0.00% 66,000,000
بندرترکمن 1 0 0 0.00% 0
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
مجموع 11 0 2 0.00% 66,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
امانگلدی توماچ پیمان قلرعطا 1200 50.0 4 / 8 01:13.430 -
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
امانگلدی توماچ بنیامین جرجانی 1550 52.0 2 / 6 01:40.930 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
امانگلدی توماچ امیر مختومی 1200 50.0 9 / 10 01:15.620 -
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
امانگلدی توماچ متین جرجانی 1000 50.0 2 / 5 01:03.510 -
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
امانگلدی توماچ مهدی صداقت 1200 50.0 8 / 9 01:18.810 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
امانگلدی توماچ رامین قهرمان 1000 50.0 5 / 6 01:04.270 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
امانگلدی توماچ یعقوب توسلی 1000 50.0 4 / 8 01:03.490 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
امانگلدی توماچ متین جرجانی 1000 50.0 6 / 10 01:05.970 -
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
امانگلدی توماچ عبدالمتین توماج 1000 50.0 8 / 9 01:07.280 -
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
امانگلدی توماچ محمد رضا پقه 1200 0.0 9 / 9 01:19.010 -
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
امانگلدی توماچ بی نام 1000 50.0 9 / 9 01:13.120 -