سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ پیمان قلرعطا 1200 50 4 01:13.430
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ بنیامین جرجانی 1550 52 2 01:40.930
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ امیر مختومی 1200 50 9 01:15.620
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ متین جرجانی 1000 50 2 01:03.510
هفته یازدهم پاییز گنبد
1396/09/30
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ مهدی صداقت 1200 50 8 01:18.810
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ رامین قهرمان 1000 50 5 01:04.270
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ یعقوب توسلی 1000 50 4 01:03.490
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ متین جرجانی 1000 50 6 01:05.970
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ عبدالمتین توماج 1000 50 8 01:07.280
هفته بیست و ششم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/05
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ محمد رضا پقه 1200 0 9 01:19.010
هفته سیزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/17
حسام الدین بختیار امانگلدی توماچ 1000 50 9 01:13.120