سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
شاهین و ماریوس سپهری قارمحمد گری 1200 50
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
شاهین و ماریوس سپهری قارمحمد گری نورمحمد بهادر 1000 50 3 01:00.86 89.0 89.0
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاج نور محمد طعنه قارمحمد گری 1000 50
هفته پانزدهم پاییز گنبد
1396/10/14
حاج نور محمد طعنه قارمحمد گری جواد آچاک 1000 55 3 01:02.06
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حاج نور محمد طعنه قارمحمد گری جواد آچاک 1200 53 2 01:13.03
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
محمد ارمیا چیره نور رحیم بردی مهرانی 1000 53
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
محمد ارمیا چیره نور رحیم بردی مهرانی جواد آچاک 1000 51 2 01:02.20
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
محمد ارمیا چیره نور رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1200 51 5 01:15.83
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی 1000 51
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 51 1 01:00.10
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 3 01:01.39
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
حاج عبدالمجید گرکز رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 1 00:59.95
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
حاج نورمحمد طعنه رحیم بردی مهرانی 1000
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
حاج نورمحمد طعنه رحیم بردی مهرانی 1000
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
حاج نورمحمد طعنه رحیم بردی مهرانی مهران عطا 1000 1 1:02.42
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
حاج نورمحمد طعنه رحیم بردی مهرانی 1000 50