سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری پیمان قلرعطا 1000 52 1 01:00.52 92.0 87.0
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
شاه عبدالعظیم تاتاری محمدرضا تاتاری نادر صالح پور 1200 50 2 01:11.68 85.0 92.0
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری نادر صالح پور 1200 50 1 01:13.29
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری نادر صالح پور 1000 50 1 01:02.38
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1000 50
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری نادر صالح پور 1000 1 01:03.91
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
شاه عبدالظیم تاتاری محمدرضا تاتاری 1000 50 6 1:05.14