ژاکلینا 4 ساله مادیان
ایرامینم
22بهمن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 103
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 103
ریتینگ مسافت : 103
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 4 6 57.14% 331,000,000
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 9 4 6 44.44% 331,000,000