ژاکلینا 4 ساله مادیان
ایرامینم
22بهمن
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 98
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 98
ریتینگ مسافت : 98
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 4 6 50.00% 331,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 2 0 0 0.00% 0
مجموع 11 4 6 36.36% 331,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته چهارم پاییز گنبد
1397/09/30
رحیم بردی مهرانی 1000 0.0 98
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
حاجی محمد نوایی عید محمد غراوی 1000 55.5 6 / 7 (5.25) 01:04.493 103
هفته چهارم پاییزه آق قلا
1397/08/11
حاجی محمد نوایی 1200 55.5 103
هفته ششم تهران
1397/06/30
فرهاد خانقلی زاده قزل آق اویلی بشگرد 1000 54.0 5 / 5 (17.125) 01:02.900 103
هفته پنجم تهران
1397/06/23
حاجی محمد نوایی آق اویلی بشگرد 1000 55.0 4 / 6 (6.25) 01:01.740 103
هفته ششم بهار گنبدکاووس
1397/02/06
محمدرضا تاتاری آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 8 (1.0) 01:00.600 -
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
محمدرضا تاتاری پیمان قلرعطا 1000 52.0 1 / 9 01:00.520 -
هفته بیست و چهارم پاییز گنبد
1396/11/13
محمدرضا تاتاری نادر صالح پور 1200 50.0 2 / 6 01:11.680 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
محمدرضا تاتاری نادر صالح پور 1200 50.0 1 / 12 01:13.290 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
محمدرضا تاتاری نادر صالح پور 1000 50.0 1 / 11 01:02.380 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
محمدرضا تاتاری 1000 50.0 -
هفته بیستم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/14
محمدرضا تاتاری نادر صالح پور 1000 0.0 1 / 11 01:03.910 -
هفته پانزدهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/10/24
محمدرضا تاتاری بی نام 1000 50.0 6 / 10 01:05.140 -