سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
محمدتقی و میثم بابالویی حمید روشنی رامین قهرمان 1000 50 3 01:00.580
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
محمدحسین طاهرخانی احسان جرجانی ابوطالب چاریزاده 1200 53 3 01:13.090
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
حبیب طاهرخانی احسان جرجانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 3 01:01.740
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
حبیب طاهرخانی احسان جرجانی ابوطالب چاریزاده 1000 52 1 01:02.730
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
حبیب طاهرخانی یوسف خوجملی 1400 52
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
محمدرضا خلاقی زاده مصطفی عطایی 1000 0 5 01:04.160
هفته نهم تابستان تهران
1396/05/20
محمدتقی بابالویی مصطفی عطایی 1000 0 4 01:04.090
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
محمدتقی بابالویی قیوم عطایی آرمین آق آتابای 1000 0 4 01:11.770
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
محمدتقی بابالوئی و محمدحسین طاهرخانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 0 2 01:02.450
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
محمدتقی بابالوئی و محمدحسین طاهرخانی عبدالرحمان مختومی کمال دالی جه عطا 1000 0 4 01:03.680