سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل کمال دالی جه عطا 1200 54 4 01:12.970
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل 1600 53
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 54 6 01:01.450
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل عید محمد غراوی 1200 52 2 01:13.790
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد قزل آق اویلی بشگرد 1600 0 4 01:45.460
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد قزل 1000 0 4
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی محمد خوجملی 1000 0 4 01:02.410
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی محمد خوجملی 1400 52 8 01:38.610
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 0 2 01:03.020
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0 4 01:07.190
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 52 2 01:01.900
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی ستار مهرانی 1200 0 9 01:17.250
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0 1 01:02.530
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی 1000 0