سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل کمال دالی جه عطا 1200 54 4 01:12.97 76.0 75.0
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل 1600 53
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 54 6 01:01.45
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد خانقلی زاده قزل عید محمد غراوی 1200 52 2 01:13.79
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد قزل آق اویلی بشگرد 1600 4 01:45.46
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
پرورش اسب رایبد هورس فرهاد قزل 1000 4
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی محمد خوجملی 1000 4 01:02.41
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی محمد خوجملی 1400 متر 52 8 01:38.61
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 متر 2 01:03.02
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 4  01:07.19
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 52 2 1:01.90
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی ستار مهرانی 1200 9 1:17.25
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 1 1:02.53
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
پرورش اسب رایبد هورس جمشید روشنی 1000