رای هارد 4 ساله نریان
تاواش
پرشین دنسر
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 75
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 75
ریتینگ مسافت : 75
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 6 1 3 16.67% 120,500,000
تهران 6 0 1 0.00% 33,000,000
مجموع 12 1 4 8.33% 153,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
فرهاد خانقلی زاده قزل کمال دالی جه عطا 1200 54.0 4 / 10 01:12.970 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
فرهاد خانقلی زاده قزل 1600 53.0 -
هفته نوزدهم پاییز گنبد
1396/10/28
فرهاد خانقلی زاده قزل ستار مهرانی 1000 54.0 6 / 8 01:01.450 -
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
فرهاد خانقلی زاده قزل عید محمد غراوی 1200 52.0 2 / 6 01:13.790 -
هفته شانزدهم تابستان تهران
1396/07/14
فرهاد قزل آق اویلی بشگرد 1600 0.0 4 / 4 01:45.460 -
هفته چهاردهم تابستان تهران
1396/06/31
فرهاد قزل 1000 0.0 4 / 7 -
هفته هشتم تابستان تهران
1396/05/13
جمشید روشنی محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 6 01:02.410 -
هفته ششم تابستان تهران
1396/04/30
جمشید روشنی محمد خوجملی 1400 52.0 8 / 9 01:38.610 -
هفته سوم تابستان تهران
1396/04/09
جمشید روشنی ابوطالب چاریزاده 1000 0.0 2 / 6 01:03.020 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 4 / 4 01:07.190 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 52.0 2 / 9 01:01.900 -
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
جمشید روشنی ستار مهرانی 1200 0.0 9 / 9 01:17.250 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
جمشید روشنی کمال دالی جه عطا 1000 0.0 1 / 6 01:02.530 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
جمشید روشنی بی نام 1000 0.0 -