الیف ناز 4 ساله مادیان
بوکیتو
الکساندرا
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 7 1 3 14.29% 127,500,000
بندرترکمن 4 1 2 25.00% 82,500,000
آق قلا 5 2 3 40.00% 130,000,000
مجموع 16 4 8 25.00% 340,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1000 53.0 4 / 9 01:00.870 -
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
قارمحمد گری نورمحمد بهادر 1600 53.0 5 / 6 01:42.050 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
قارمحمد گری محمد خوجملی 1000 53.0 4 / 6 01:01.420 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1000 55.0 1 / 7 01:01.050 -
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1000 53.0 2 / 9 01:01.350 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1000 53.0 1 / 9 01:01.840 -
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1200 50.0 3 / 8 01:15.620 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
قارمحمد گری محمد خوجملی 1000 52.0 6 / 8 01:03.160 -
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
قارمحمد گری یاسر جرجانی 1000 52.0 5 / 8 01:02.800 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
قارمحمد گری یاسر جرجانی 1000 52.0 1 / 7 01:00.580 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
قارمحمد گری ابراهیم قره داشلی 1000 50.0 3 / 9 01:02.310 -
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
رمضان آچاک جواد آچاک 1000 51.0 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
رمضان آچاک ستار مهرانی 1000 50.0 8 / 8 01:03.100 -
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
ایل محمد غراوی کمال دالی جه عطا 1000 51.0 5 / 9 01:04.300 -
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
ایل محمد غراوی علیمحمد غراوی 1000 0.0 1 / 7 01:01.210 -
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
ایل محمد غراوی علیمحمد غراوی 1000 0.0 4 / 9 01:03.850 -
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
ایل محمد غراوی علیمحمد غراوی 1000 0.0 3 / 12 01:03.890 -