سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
ابراهیم محمد آلق قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1000 53 4 01:00.870
هفته بیست و سوم پاییز گنبد
1396/11/12
حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری نورمحمد بهادر 1600 53 5 01:42.050
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
حاجی مشهد پقه قارمحمد گری محمد خوجملی 1000 53 4 01:01.420
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
ابراهیم جرجانی قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1000 55 1 01:01.050
هفته چهارم پاییز گنبد
1396/09/03
ابوطالب و هانیه و سامیه جرجانی قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1000 53 2 01:01.350
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1000 53 1 01:01.840
هفته سوم پاییز آق قلا
1396/08/05
حاج آق اویلی جرجانی قارمحمد گری بنیامین جرجانی 1200 50 3 01:15.620
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
ابراهیم وناصر جرجانی قارمحمد گری محمد خوجملی 1000 52 6 01:03.160
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
ابوطالب و امیر رضا جرجانی قارمحمد گری یاسر جرجانی 1000 52 5 01:02.800
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
حاج آق اویلی جرجانی و کاکاجان پقه قارمحمد گری یاسر جرجانی 1000 52 1 01:00.580
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
نورحاجی جرجانی قارمحمد گری ابراهیم قره داشلی 1000 50 3 01:02.310
هفته سوم تابستان بندرترکمن
1396/04/23
نورحاجی جرجانی رمضان آچاک جواد آچاک 1000 51
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
خوراک اسب سروین رمضان آچاک ستار مهرانی 1000 50 8 01:03.100
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
ابوطالب جرجانی و شروین پقه ایل محمد غراوی کمال دالی جه عطا 1000 51 5 01:04.300
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
ابوطالب جرجانی و شروین پقه ایل محمد غراوی علیمحمد غراوی 1000 0 1 01:01.210
هفته بیست و چهارم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/28
ابوطالب جرجانی و شروین پقه ایل محمد غراوی علیمحمد غراوی 1000 0 4 01:03.850
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
ابوطالب جرجانی و شروین پقه ایل محمد غراوی علیمحمد غراوی 1000 0 3 01:03.890