سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
امید گرکز ناصر حاجی زاده 1000 50 54.0 65.0
هفته بیست و نهم پاییز گنبد
1396/12/03
امید گرکز ناصر حاجی زاده 1550 50 54.0 65.0
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
حاج عبدالمجید گرکز ناصر حاجی زاده جواد آچاک 1600 50 11 01:47.95 54.0 54.0
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
حاج عبدالمجید گرکز ناصر حاجی زاده 1000 50
هفته ی پنجم پاییز آق قلا
1396/08/19
حاج عبدالمجید گرکز ناصر حاجی زاده جواد آچاک 1550 50 1 01:37.88
هفته پانزدهم تابستان تهران
1396/07/13
حاج عبدالمجید گرکز ناصر حاجی زاده جواد آچاک 1400 50 1 01:33.86
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
حاج عبدالمجید گرکز ناصر حاجی زاده 1000 5 01:03.09
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری آرمین آق آتابای 1600 50 10 1:53.48
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری جواد آچاک 1000 50 7 1:04.03
هفته دوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/24
حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری 1000 6 1:03.77
هفته سی ام پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/20
حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری کمال دالی جه عطا 1600 4 1:48.61
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری جواد آچاک 1200 1 1:13.77
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
حاج عبدالمجید گرکز قارمحمد گری جواد آچاک 1000 4 01:04.45