سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مهندس عبدالحی قریشی ابراهیم خوجملی 1000 50
هفته بیست و پنجم پاییز گنبد
1396/11/19
پویا و عمران قریشی ابراهیم خوجملی محمد خوجملی 1200 50 7 01:15.98 59.0 25.0
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
پویا قریشی حمید کلته عید محمد غراوی 1000 50 7 01:03.66
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
پویا قریشی اراز قربان اونق نورمحمد بهادر 1000 متر 52 2 01:03.40
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
پویا قریشی اراز قربان اونق ستار مهرانی 1000 50 2 1:02.18
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
رحمان و سلیمان قریشی اراز قربان اونق عبدالرحیم آرامیده 1000 50 5 1:04.01
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
رحمان و سلیمان قریشی یعقوب زارعی کسلخه محمد خوجملی 1200 50 5 1:19.50
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
رحمان وسلیمان قریشی یعقوب زارعی کسلخه جواد آچاک 1000 50 7 1:05.68
هفته بیست و دوم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/21
رحمان و سلیمان قریشی یعقوب زارعی کسلخه احمد پقه 1000 9 01:06.35