سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته دهم بهار گنبدکاووس
1397/02/20
طالب و عدنان یلمه قربان دردی تیرغم نورمحمد بهادر 1700 50
هفته هفتم بهار گنبدکاووس
1397/02/07
نوری آخوند یلمه ایل محمد غراوی عید محمد غراوی 1550 53 7 01:44.230 15.5
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حاج عبدالرحمن یلمه ایل محمد غراوی قربان محمد اودک 1200 51
هفته دوم بهار گنبدکاووس
1397/01/23
مسلم و محمد طیب یلمه ایل محمد غراوی پیمان قلرعطا 1000 52 9 01:04.280 11.75
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1600 53
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1550 53
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1000 53
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1600 53
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1200 53
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
طالب یلمه عبدالباسط مخدومی آق اویلی بشگرد 1550 53 6 01:44.930
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
نوری آخوند یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1200 53 1 01:16.930
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عبدالرحمن سوقی عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:05.260
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 50 2 01:06.000
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی عبدالرحیم آرامیده 1000 50
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی مهران نوبخت 1000 50 6 01:05.520
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی عبدالرحیم آرامیده 1000 50
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا مهرداد خوجملی 1550 50 8 01:56.010
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا رامین قهرمان 1000 0 8 01:06.470
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا امان محمد قلرعطا 1200 0 11 01:22.950
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا 1000 0