سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1600 53
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1550 53
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1000 53
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی 1600 53
هفته هفدهم پاییز گنبد
1396/10/21
مسلم و محمد طیب یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1200 53
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
طالب یلمه عبدالباسط مخدومی آق اویلی بشگرد 1550 53 6 01:44.93
هفته هشتم پاییز گنبد
1396/09/17
نوری آخوند یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1200 53 1 01:16.93
هفته دوم پاییز گنبد
1396/08/25
عبدالرحمن سوقی عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 52 3 01:05.26
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی نورمحمد بهادر 1000 50 2 01:06.00
هفته دوم پاییز آق قلا
1396/07/28
مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی عبدالرحیم آرامیده 1000 50
هفته هفتم تابستان بندر ترکمن
1396/05/20
مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی مهران نوبخت 1000 متر 50 6 01:05.52
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
مسلم یلمه عبدالباسط مخدومی عبدالرحیم آرامیده 1000 50
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا مهرداد خوجملی 1550 50 8 1:56.01
هفته اول بهاره - آق قلا
1396/01/18
حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا رامین قهرمان 1000 8 1:06.47
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا امان محمد قلرعطا 1200 11 1:22.95
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
حاج عبدالرحمن یلمه نوربردی اندروا 1000