تاوالیزا 4 ساله مادیان
تاواش
کاندولیزا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 69
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 69
ریتینگ مسافت : 69
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 1 2 25.00% 88,500,000
بندرترکمن 6 1 2 16.67% 76,500,000
آق قلا 2 0 1 0.00% 16,500,000
مجموع 12 2 5 16.67% 181,500,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
رسول خرمالی رامین قهرمان 1000 51.0 7 / 8 01:03.200 -
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 1550 53.0 7 / 10 01:43.280 -
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
رسول خرمالی ستار مهرانی 1200 53.0 1 / 10 01:14.820 -
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
رسول خرمالی محمد خوجملی 1000 53.0 -
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
رسول خرمالی محمد خوجملی 1000 52.0 3 / 11 01:03.260 -
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
رسول خرمالی ستار مهرانی 1000 51.0 3 / 9 01:04.190 -
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
رحیم بردی مهرانی 1550 51.0 -
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 3 / 7 01:01.940 -
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 / 7 01:01.640 -
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 4 / 7 01:01.830 -
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50.0 1 / 8 01:01.860 -
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
رمضان آچاک جواد آچاک 1450 50.0 5 / 11 01:36.440 -
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
رمضان آچاک آق اویلی بشگرد 1000 50.0 4 / 10 01:03.020 -
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
عبدالخالق ایری جواد آچاک 1200 50.0 4 / 11 01:18.660 -
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
عبدالخالق ایری بی نام 1000 0.0 -