سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته بیست و دوم پاییز گنبد
1396/11/06
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی رامین قهرمان 1000 51 7 01:03.200
هفته چهاردهم پاییز گنبد
1396/10/08
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی آق اویلی بشگرد 1550 53 7 01:43.280
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی ستار مهرانی 1200 53 1 01:14.820
هفته هفتم پاییز گنبد
1396/09/16
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی محمد خوجملی 1200 53
هفته سوم پاییز گنبد
1396/09/02
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی محمد خوجملی 1000 52 3 01:03.260
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
محمد طاها مهدیخانی رسول خرمالی ستار مهرانی 1000 51 3 01:04.190
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی 1550 51
هفته دوازدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/24
محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 3 01:01.940
هفته نهم تابستان بندرترکمن
1396/06/03
محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 4 01:01.640
هفته هشتم تابستان بندرترکمن
1396/05/27
محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 4 01:01.830
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
محمد طاها مهدیخانی رحیم بردی مهرانی آرمین آق آتابای 1000 50 1 01:01.860
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
محمدطاها مهدیخانی رمضان آچاک جواد آچاک 1450 50 5 01:36.440
هفته دوم تابستان بندرترکمن
1396/04/16
محمدطاها مهدیخانی رمضان آچاک آق اویلی بشگرد 1000 50 4 01:03.020
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
محمدطاها مهدیخانی عبدالخالق ایری جواد آچاک 1200 50 4 01:18.660
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
محمدطاها مهدیخانی عبدالخالق ایری 1000 0