سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی کمال دالی جه عطا 1200 52 4 01:12.92 75.0 72.0
هفته سی ام پاییز گنبد
1396/12/04
السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی جواد آچاک 1550 51 3 01:38.99 77.0 78.0
هفته بیست و هشتم پاییز گنبد
1396/11/27
السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی پیمان قلرعطا 1000 51 5 01:01.90 76.0 72.0
هفته نهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/23
السا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی جواد آچاک 1200 51 5 01:16.19
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
السا و الینا آرخی مهران خوجملی بنیامین جرجانی 1000 51 6 01:04.14
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
السا و الینا آرخی مهران خوجملی 1000 51
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
آلسا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی جواد آچاک 1000 52 2 01.02.11
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
آلسا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی آرمین آق آتابای 1000 51 2 01:00.31
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
آلسا و الینا آرخی نصرت ا... خوجملی ۱۰۰۰ 50
هفته پنجم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/14
السا و الینا آرخی ابراهیم بدویزاده 1000 9 1:03.81
هفته چهارم بهاره - آق قلا
1396/02/08
السا و الینا آرخی ابراهیم بدویزاده بنیامین جرجانی 1000 50 1 1:04.82
هفته بیست و پنجم پاییزه - گنبدکاوس
1395/11/29
السا و الینا آرخی ابراهیم بدویزاده پیمان قلرعطا 1000 3 1:04.35