بشوتن 4 ساله نریان
بایداق
آهو
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 4 2 3 50.00% 159,500,000
آق قلا 1 0 1 0.00% 27,500,000
مجموع 5 2 4 40.00% 187,000,000