سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
مهندس ابراهیم محمدزاده زمان بابایی امین محمدی 1000 52 6 01:11.14
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
مهندس ابراهیم محمدزاده زمان بابایی امین محمدی 1600 53 2 01:56.73
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
مهندس ابراهیم محمدزاده زمان بابایی امین محمدی 1000 54 1 01:09.73
هفته پنجم بهاره - آق قلا
1396/02/15
مهندس محمدزاده برکت بابایی بنیامین جرجانی 1000 52 2 1:09.80
هفته بیست و هفتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/06
مهندس محمدزاده برکت بابایی امین محمدی 1000 1 1:08.06