سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و ششم پاییز گنبد
1396/12/25
مهندس مهاجر مسعود خوجملی مهرداد خوجملی 1600 50 6 01:46.78 57.0 58.0
هفته سی و یکم پاییز گنبد
1396/12/10
مهندس مهاجر مسعود خوجملی مهرداد خوجملی 1550 50 5 01:41.90 57.0 58.0
هفته بیست و هفتم پاییز گنبد
1396/11/26
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 4 01:03.31 60.0 57.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1600 50 5 01:45.26
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 6 01:05.94
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1550 50 5 01:44.82
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 11 01:06.12
هفته چهارم پاییز آق قلا
1396/08/12
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 8 01:05.61
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 52 2 01:02.76
هفته سیزدهم تابستان بندرترکمن
1396/06/31
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1550 52 5 01:45.52
هفته دهم تابستان بندرترکمن
1396/06/09
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 51 3 01:05.05
هفته پنجم تابستان بندرترکمن
1396/05/06
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی جواد آچاک 1000 50 8 1:12.57
هفته چهارم تابستان بندرترکمن
1396/04/30
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی امان محمد قلرعطا 1450 51 8 1:38.14
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی ۱۰۰۰ 50 5 1:04.33
هفته ششم بهاره - آق قلا
1396/03/05
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1200 50 6 1:18.48
هفته چهارم بهاره - گنبدکاوس
1396/02/07
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 50 3 1:05.41
هفته بیست و هشتم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/13
المیرا قلندرمحله احمد خوجملی مهرداد خوجملی 1000 7 1:31.12