فلاور هج 4 ساله مادیان
متوهج
بال آف جوی
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 115
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 115
ریتینگ مسافت : 115
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 8 3 5 37.50% 323,500,000
آق قلا 1 1 1 100.00% 55,000,000
تهران 5 1 3 20.00% 378,500,000
مجموع 14 5 9 35.71% 757,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته اول پاییز گنبد
1397/09/08
عید قلی قربانی 1000 51.5 115
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
احمد ایری قربان محمد اودک 1000 52.0 4 / 6 (5.5) 01:00.320 -
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
احمد ایری آق اویلی بشگرد 1000 52.0 4 / 10 00:59.530 -
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
احمد ایری 1200 51.0 -
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
احمد ایری آق اویلی بشگرد 1200 54.0 1 / 6 01:10.880 -
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
احمد ایری آق اویلی بشگرد 1000 50.0 1 / 7 00:59.880 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
احمد ایری آق اویلی بشگرد 1000 50.0 3 / 7 00:59.700 -
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
احمد ایری ستار مهرانی 1000 55.0 4 / 9 01:01.560 -
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
احمد ایری نادر صالح پور 1000 50.0 1 / 6 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
احمد ایری 1000 0.0 5 / 7 01:00.990 -
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 0.0 3 / 6 01:01.570 -
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 6 / 7 01:04.390 -
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 2 / 4 01:03.870 -
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1200 50.0 2 / 6 01:13.390 -
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 50.0 1 / 7 01:01.030 -
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0.0 1 / 8 01:03.350 -