سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان dL IOR فیلم
هفته پنجم بهار گنبدکاووس
1397/01/31
حاج نادر موحد احمد ایری قربان محمد اودک 1000 52 4 01:00.320 5.5
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1000 52 4 00:59.530
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حاج نادر موحد احمد ایری 1200 51
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1200 54 1 01:10.880
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1000 50 1 00:59.880
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1000 50 3 00:59.700
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
حاج نادر موحد احمد ایری ستار مهرانی 1000 55 4 01:01.560
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
نادر موحد احمد ایری نادر صالح پور 1000 50 1
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
نادر موحد احمد ایری 1000 0 5 01:00.990
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
نادر موحد جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 0 3 01:01.570
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
نادر موحد جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0 6 01:04.390
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
نادر موحد جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0 2 01:03.870
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
نادر موحد جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1200 50 2 01:13.390
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
نادر موحد جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 50 1 01:01.030
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
نادر موحد جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 0 1 01:03.350