سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و سوم پاییز گنبد
1396/12/17
حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1000 52 4 00:59.53 119.0 113.0
هفته بیستم پاییز گنبد
1396/10/29
حاج نادر موحد احمد ایری 1200 51
هفته هجدهم پاییز گنبد
1396/10/22
حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1200 54 1 01:10.88
هفته دوازدهم پاییز گنبد
1396/10/01
حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1000 50 1 00:59.88
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
حاج نادر موحد احمد ایری آق اویلی بشگرد 1000 50 3 00:59.70
هفته پنجم پاییز گنبد
1396/09/09
حاج نادر موحد احمد ایری ستار مهرانی 1000 55 4 01:01.56
هفته سیزدهم تابستان تهران
1396/06/24
نادر موحد احمد ایری نادر صالح پور 1000 50 1
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
نادر موحد احمد ایری 1000 5 01:00.99
هفته چهارم تابستان تهران
1396/04/16
نادر موحد جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 متر 3 01:01.57
هفته دوم تابستانه - تهران
1396/04/02
نادر موحد جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 6  01:04.39
هفته اول تابستانه - تهران
1396/03/19
نادر موحد جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 2 01:03.87
هفته سوم بهاره - گنبدکاوس
1396/01/31
نادر موحد جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1200 50 2 1:13.39
هفته دوم بهاره - آق قلا
1396/01/25
نادر موحد جمشید روشنی بنیامین جرجانی 1000 50 1 1:01.03
هفته بیست و نهم پاییزه - گنبدکاوس
1395/12/19
نادر موحد جمشید روشنی ستار مهرانی 1000 1 1:03.35