سابقه و عملکرد کره های اسب
مسابقه مالک مربی چابکسوار مسافت وزن مقام زمان PR IOR فیلم
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52 4 01:08.89
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 55 2 01:11.45
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1600 55 6 02:00.41
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 54 3 01:14.71
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
فاطمه زهرا و آتنا نادری علی گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1200 54 7 01:29.78
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
عرفان و حسین نادری علی گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 54 1 01:14.21
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
عرفان و حسین نادری علی گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 54
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
عرفان و حسین نادری علی گوگ نژاد علی رضا گوگ نژاد 1000 54 4 01:11.47
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
محمدامین گوگ نژاد رجب قلیچ گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 4 01:14.08
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
رضا نادری علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52 2 01:14.41
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
یاسر منتظری عبدالعزیز گوگ نژاد قربان محمد اودک 1000 52 4 1:11.87
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
یاسر منتظری عبدالعزیز گوگ نژاد قربان محمد اودک 1000 52 9 1:14.30
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
یاسر منتظری عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
یاسر منتظری عبدالعزیز گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52 5 1:13.80