شاهو 6 ساله نریان
دلدل2
آی پارا
ریتینگ ۱۰۰۰ متر: 72
ریتینگ ۱۲۰۰ متر: 72
ریتینگ مسافت : 72
میدان مسابقه استارت قهرمانی تعداد جایزه درصد موفقیت جایزه (ریال)
گنبد کاووس 9 1 3 11.11% 120,000,000
بندرترکمن 2 0 1 0.00% 30,000,000
آق قلا 1 0 0 0.00% 0
تهران 1 0 0 0.00% 0
مجموع 13 1 4 7.69% 150,000,000
مسابقه مربی چابکسوار مسافت وزن مقام (فاصله طولی) زمان IOR فیلم
هفته هشتم پاییز آق قلا
1397/09/09
امید جرجانی 1000 57.5 72
هفته سوم بهار گنبدکاووس
1397/01/24
علی گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1000 53.0 6 / 6 (16.0) 01:12.930 -
هفته سی و چهارم پاییز گنبد
1396/12/18
علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 4 / 9 01:08.890 -
هفته بیست و ششم پاییز گنبد
1396/11/20
علی گوگ نژاد نورمحمد بهادر 1000 55.0 2 / 9 01:11.450 -
هفته بیست و یکم پاییز گنبد
1396/11/05
علی گوگ نژاد پیمان قلرعطا 1600 55.0 6 / 7 02:00.410 -
هفته شانزدهم پاییز گنبد
1396/10/15
علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 54.0 3 / 10 01:14.710 -
هفته دهم پاییز گنبدکاوس
1396/09/24
علی گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1200 54.0 7 / 7 01:29.780 -
هفته ششم پاییز گنبد
1396/09/10
علی گوگ نژاد عبدالرحیم آرامیده 1000 54.0 1 / 7 01:14.210 -
هفته اول پاییز گنبد
1396/08/11
علی گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 54.0 -
هفته اول پاییز آق قلا
1396/07/21
علی گوگ نژاد علی رضا گوگ نژاد 1000 54.0 4 / 7 01:11.470 -
هفته یازدهم تابستان تهران
1396/06/03
رجب قلیچ گوگ نژاد محمد خوجملی 1000 0.0 4 / 6 01:14.080 -
هفته ششم تابستان بندرترکمن
1396/05/13
علی گوگ نژاد طاهر گوگ نژاد 1000 52.0 2 / 6 01:14.410 -
هفته اول تابستان بندرترکمن
1396/04/09
عبدالعزیز گوگ نژاد قربان محمد اودک 1000 52.0 4 / 8 01:11.870 -
هفته ششم بهاره - گنبدکاوس
1396/03/04
عبدالعزیز گوگ نژاد قربان محمد اودک 1000 52.0 9 / 11 01:14.300 -
هفته سوم بهاره آق قلا
1396/02/01
عبدالعزیز گوگ نژاد 1000 52.0 -
هفته اول بهاره - گنبدکاوس
1396/01/17
عبدالعزیز گوگ نژاد مهرداد خوجملی 1000 52.0 5 / 10 01:13.800 -